Valg 2023

Det er igjen tid for valg i Norges Aikidoforbund. Ved kommende årsmøte er det valg på tre verv i styret, disse er styreleder, kasserer og 1. vara. Styret er helt avengig av engasjement fra medlemmene for å kunne driftes på en god måte, både ved at medlemmer som har tid og mulighet stiller sitt kandidatur, i tillegg til at medlemmene stiller på årsmøtet og gir sine stemmer. Så hvis du tenker at noen av disse vervene passer for deg, eller om du tenker på noen som de kan passe for er det bare å ta kontakt med valgkomiteen på valgkomite@aikido.no I år er det David Bendiksen og Bratislav Arandjelovic som er valgkomité.

Men hva gjør egentlig styret? Naf-styret har som oppgave å drifte de administrative oppgaver som følger av å drifte et forbund. I tillegg til ordninære styremøter kan man være med i arbeidskomitéer som jobber med ulike saker dersom man ønsker engasjere seg ekstra, disse har møter i tillegg til styremøtene. Men det viktigste er å stille på møtene og delta i saksgang både i og mellom møtene. Styret har også en chat hvor vi hjelper hverandre, i tillegg til saksgang på mail i mellom møtene ved behov. Vi har styremøter på Zoom ca. en søndag i måneden og et par ganger i året har vi felles møte sammen med teknisk komité. Vi forsøker ha møtene sammen med TK i sammenheng med et seminar.

Det er nødvendig at alle som påtar seg verv bidrar til at det som diskuteres har flere stemmer slik at vi på den måten får en kvalitetssikring av arbeidet vi gjør. Dette fører til at vi får en bedre demokratisering av styret for på den måten sikre at flere meninger kommer på bordet. Det er lett at noen er pådrivere til et arbeid, og hvis resten lener seg tilbake og ikke deltar risikerer man at sluttproduktet ikke blir så godt som det kunne blitt. Det er derfor viktig at de som stiller til verv gjør en innsats og er villig til å invistere den tiden som trengs slik at vi sikrer god saksgang og kvalitet på avgjørelser som blir tatt.

Styreleder

Om styreleder sier statuttene følgende:

7.4.1. Styreleder skal representere forbundet internt og eksternt i den hensikt å fremme forbundets målsetninger iflg. § 4. Lederen har ansvar for at styrets arbeid er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

Oppgaver styreleder har er:

 • Lede styremøtene
 • Sette opp dagsorden i forkant av møtene sammen med sekretær
 • Følge opp og bistå styremedlemmene i sine oppgaver
 • Følge opp pågående saker
 • Følge opp IAF
 • Holde kontakt og koordinere styrets arbeid med teknisk komite
 • Lede årsmøtene

Kasserer

Om kasserer sier statuttene

7.4.3. Kasserer har ansvaret for føring av regnskap og skal påse at alle inn- og utbetalinger skjer i henhold til god regnskapsskikk. Regnskap for leire og større arrangementer skal føres av den komité som står ansvarlig for det respektive arrangement og godkjennes av kasserer.

Oppgaver kasserer har er:

 • Føre regnskap
 • Kreve inn betalinger fra medlemsklubber
 • Følge opp betalinger fra medlemsklubber
 • Følge opp utlegg fra styret/TK/andre
 • Holde oversikt over økonomi, føre dagbok
 • Kontakt med revisorer
 • Utarbeide budsjetter i samarbeid med styreleder
 • Samarbeide med sommerleiransvarlig om sommerleirbudsjett

Varamedlem

Varamedlemmene har møterett og talerett ved styremøtene, og får innkalling på lik linje som andre styremedlemmer. Det er ønskelig at varamedlemmene engasjerer seg i diskusjoner og saker, men varamedlem har ikke stemmerett.

Dersom et styremedlem er forhindret til å komme på et styremøte vil fortrinnsvis 1. vara få stemmerett, deretter 2. vara og så 3. vara.

Styrets medlemmer er kollektivt ansvarlige for organisasjonens økonomi, så det er viktig at kasserer informerer styret om økonomi og regnskap, og budsjetter skal godkjennes av styret.

Share on Facebook