Instruktørutdanning

Utarbeidet av teknisk komité, Norges Aikidoforbund

Always practice in a vibrant and joyful manner.
Practice not for selfish reasons, but for all people, everywhere.
Ueshiba Morihei

Innledning | praktisk informasjon | Vi starter | Tema 1-3 | Mulige scenarioer i dojo | Challange | Fordypningselementer | Referanser og kilder | Pedagogikk | Egen refleksjon med oppgaver | Instruktøren | Oppsummering og avslutning

Vil du hadde dette som powerpoint? Last ned utdanningen her! (Link kommer)


Innledning 

Mål for instruktørutdannelsen

 • Bli i stand til å reflektere over egen rolle som instruktør
 • Utvikle evne til kontinuerlig utvikling gjennom refleksjon i dialog med
  • de som deltar på treningene
  • andre instruktører i egen klubb og i andre klubber
  • erfarne instruktører (Teknisk komité i Norges Aikidoforbund) og andre seniorinstruktører.
 • Innsikt og kunnskap i grunnleggende emner og problemstillinger man møter som instruktør
 • Innsikt og kunnskap om særskilte og generelle forhold i det å undervise i Aikido
Mål og innhold
 • Gi et rammeverk å bygge treningene dine rundt
 • Utvide din innsikt i hvilke virkemidler du har å spille på 
 • Utvikle deg som instruktør 
 • Hjelpe deg å prioritere hva du ønsker å formidle
 • Utveksle erfaringer

Dette kurset tar ikke stilling til hva som er “riktig” utførelse av aikidoteknikker.

Kurset tar sikte på å utvikle dere som reflekterte utøvere i rollen som instruktør. 

Instruktørkurset gir en bred kompetanse på et høyt nivå innenfor det instruktørfaglige området innen aikido. Du får en kompetanse rettet mot det å:

 • Introdusere og utforske Aikido som filosofi og praksis
 • Lede treninger for barn, ungdom og voksne
 • Utvikle sin egen og utøvernes ferdigheter i aikido
 • Forvalte trenerrollen i samspill med klubb, styre, andre instruktører og ‘organisasjonsnivåer’ (NAF,TK, IAF)

Kurset inngår i samspill med øvrige utdanningstilbud og er ikke ment å dekke alle nødvendige kompetanseområder. Det forutsettes at instruktører er aktive i det å supplere kunnskaper i dybde og bredde innen de områder som dette kurset tar opp. Dette gjelder til eksempel innen førstehjelp, fysiologi, treningspsykologi, universell tilrettelegging med mer.


Praktisk informasjon

Hvordan er opplegget?

Fire deler:

 • Et kompedium bestående av en powerpoint med ulike temaer, problemstillinger, tips og råd.
  • Danner et felles grunnlag for refleksjon sammen med egne erfaringer, ambisjoner og spørsmål
 • Evaluering og revisjon av opplegget på 1.mai møtet
 • Felles dag for instruktørene på sommerleiren
  • Muligheter for å vise ulike ting. Stille spørsmål og dele erfaringer og få tilbakemeldinger
 • Egne lokale samlinger for instruktører på leire med TK representant tilstede.

Arenaer og resurser

 • I tillegg oppfordres klubbene til å etablere sine egne arenaer for instruktørene for å holde fokus på videreutvikling i trenerrollen
 • Teknisk komité i Norges aikidoforbund er alltid tilgjengelig for veiledning, tk@aikido.no

Krav til instruktør/Kursleder

 • Må være medlem av Teknisk komité i Norges aikidoforbund
 • Det er en fordel at det er to som leder kurset sammen
 • Teknisk ansvarlig i de enkelte klubbene har ansvaret for den klubbvise oppfølging instruktørkurset og utvikling av instruktørgruppa i klubben

Et utgangspunkt -ethics

Det kan være nyttig å minne oss på hvilke retningslinjer Morihei Ueshiba selv ga for treningen i dojoen:

 1. In Aikido, one blow can determine life or death. When practicing, obey your instructor, and do not engage in useless contests of strength.
 2. Aikido is an art in which a person learns to deal with not only one but multiple attackers. It therefore requires that you practice at all times with careful awareness not only in front of you but in all directions.
 3. Practice at all times with the feeling of pleasurable exhilaration.
 4. The teachings of your instructor constitute only a small fraction of what you will learn. Your mastery of each movement will depend almost entirely on individual, earnest practice.
 5. Daily practice begins with light movements of the body, gradually increasing in intensity and strength. There must be no excessive strain. That is why even an elderly person can continue to practice pleasurably without bodily harm, and will attain the goal of his or her training.
 6. The purpose of Aikido is to train both body and mind and to develop a person’s sincerity. All Aikido techniques are secret in nature and are not to be idly revealed to others in public, not shown to rowdy or unprincipled people who will misuse them.

Forslag til oversettelse

Det kan være nyttig å minne oss på hvilke retningslinjer Morihei Ueshiba selv ga for treningen i dojoen:

 1. I Aikido kan et slag avgjøre liv eller død. Når du trener, må du gjøre det instruktøren viser og ikke delta i meningsløse styrkeprøver med andre utøvere.
 2. Aikido er en kunst der en person lærer å håndtere ikke bare én, men flere angripere. Det krever derfor at du til enhver tid trener med fokus og konsentrasjon,  ikke bare overfor det som er rett foran deg, men i alle retninger. 
 3. Tren med følelsen av glede og inspirasjon.
 4. Det instruktøren din viser deg utgjør bare en liten brøkdel av det du vil lære. Din mestring avhenger av individuell, seriøs praksis. 
 5. Treningsøkten begynner med lette kroppsbevegelser, gradvis økende i intensitet og styrke. Det må ikke være overdreven belastning. Det er grunnen til at selv en eldre utøvere kan fortsette å trene uten skader og få utbytte av treningen.
 6. Formålet med Aikido er å trene både kropp og sjel og å utvikle en persons oppriktighet og integritet. Alle Aikidoteknikker er del av en unik helhet og skal ikke undervises utenfor dojoen til mennesker som potensielt vil kunne misforstå og misbruke dem.

Vi starter

 • Bli-kjent-runde
 • Bakgrunn, motivasjon . . .
 • Forventinger til kurset
 • annet?
Innledende spørsmål
 • Hvorfor trener du aikido?
 • Hvorfor ønsker du å instruere?
 • Hva er målet ditt med instruksjonen?
 • Hva skulle du absolutt ha visst da du startet å undervise?
 • Hvilke problemer opplevde du som fersk instruktør?
 • Hvordan håndtere at alle har ulike forutsetninger?
 • Er det noen spesielle utfordringer du har opplevd i undervisningen av junior og nybegynnere?
 • Er det noen spesielle utfordringer du har opplevd i undervisningen av seniorer?
 • Er det noen utfordringer knyttet til uenighet blant utøvere?
 • Hvordan takle noen som “ikke vil”? Individuelle behov.
 • Hvordan bidra til å holde på motivasjonen til utøverne over lengre tid? 
 • Hvordan gjøre treningene så interessante/morsomme at deltakerne ikke går lei over tid (måneder/år)?
 • Hva med drikkepauser?
 • Hvordan variere treningen?
 • Hva er instruktørens oppgaver i en klubb?

Tema

 • Balanse
 • Kompass
 • Evnen til å se
 • Scenarier Utfordringer for undervisning
 • Oppfordring/challenge
 • Instruktøren er også et menneske
 • Etikette
 • Pensum – gradering
 • Sentrale temaer til fordypning

Tema 1 – Balanse

 1. BALANSE

Ett av instruktørens overordnede formål er å skape “balanse” i Dojo.

Med balanse menes: 

 1. Balanse mellom forskjellige treningsmetoder, slik som dynamisk og rolig, analytisk eller stille, konsept trening eller som eksempel fokus på gradering.
 2. Balanse mellom utøvere, i den forstand at alle trener med alle eller ha god kommunikasjon med hverandre.
 3. Balanse i fokus mellom grunnleggende teknikker og mer avanserte eller sjeldne teknikker.
 4. Balanse i praktisering av etikette, med dette menes, hverken for lite/ingen eller for rigid tilnærming til etikette.
 5. Balanse i henhold til treningsformen som passer mer den ene eller den andre type medlemmer, med tanke til alder, ferdigheter, kropp eller interesse. (Dette henger godt sammen med punkt A)
 6. Balanse mellom det langsiktige fokus man har i perioder (feks mot gradering eller i starten av semester) og den daglige treningen som er veien dit.

Tema 2 – Kompass

2. KOMPASS

Med kompass menes (se punkt 1 F) retninger til instruktøren. Som eksempel:

 1. Dojo/Instruktør har som hovedfokus grunnleggende teknikker, gjerne inspirert av en Sensei eller instruktørens egen interesse. Eksempel, det er forskjell mellom Kumano Dojo og Hombu Dojo i treningsformen samt utvalg eller utføring av teknikker som trenes. Uansett om man til tiders inplimenterer andre teknikker eller metoder, så går man alltid tilbake til den som er fundamentet til trening/instruksjon.
 2. Til tiders er det nødvendig å ha et spesifikt fokus som for eksempel gradering. Et annet fokus kan være (med tanke til balanse) når det merkes at treningene har vært for rolige eller for dynamiske.Viktig å styre trening slik at trening blir nyanserte.
 3. For mye fokus på feks på detalj og for lite på repetisjon – kompass blir å kunne navigere slik at det blir en helhet i treninger og i Dojo.
 4. Instruktøren må ha en sans for å navigere mellom de ulike behov som den enkelte utøveren har og Dojo som en helhet. I henhold til den daglige trening men også til en langsiktig strategi. 

Tema 3 – Evnen til å se

EVNEN Å SE

 1. Både “balanse” og “kompass” (som henger sammen) indikerer viktigheten av å kunne “se” (merke, se, oppfatte) behovene eller retningen for å ha harmoni og progresjon i dojoen. 
 2. I tillegg må instruktøren kunne se hver eneste individ/medlem, hinsides dets individuelle utfordringer og gjennom dette, veilede og hjelpe utøveren videre. 
 3. Med andre ord, det skal være rom for individuell utvikling og det må skapes en følelse av tilhørighet for det enkelte medlem i dojoen – uten at det fører til å frata ansvar fra den enkelte.
 4. I “evnen å se” menes det også å som ideal å unngå situasjoner før de oppstår. Dette er viktig i den forstand at man kan unngå skader ved selve trening (f eks ved å kaste folk mot veggen og ikke mot senter) eller å unngå misforståelser eller alle slags situasjoner som ville kunne svekke dojoen i sin helhet. 

Mulige scenarier i dojo

 • Hvordan håndtere en sammensatt gruppe? Ulike på mange måter. Bla ferdigheter, kjønn, alder . . . . Hvordan håndterer man seniorer og andre som er feks egenrådig. 
 • Hvordan forholde seg til høyere graderte som plutselig møter opp i klubben.
 • Hvordan håndtere de som ikke vil tilpasse seg Dojo etikette eller regel.
 • Hvordan håndtere man de som ønsker å gradere seg hyppig eller ikke.
 • Hvordan håndterer man konflikter mellom medlemmer.
 • Hvordan framstår man dersom man er usikker på spørsmål eller kunnskap.
 • Hvordan praktiserer man sin egen rolle som instruktør uten å skape avstand. 
 • Hvordan håndterer man utøverens mangel på respekt.
 • Hvordan kommuniserer man slik som alle blir inkludert.
 • Hvordan skaper man god og inkluderende Dojo dynamikk
 • Hvilket utgangspunkt tar du for å “bygge opp” en trening
 • På hvilken måte inplementerer du etikette i treningen
 • På hvilken måte inplementerer du eventuelle filosofiske begreper og prinsipper i treningen.
 • Hvordan tilpasser du treningen til utøvere med blandet kompetanse.
 • Hvordan varierer du tenpo i en trening, har du en strategi?
 • Hvordan henger dagens trening sammen med det forrige.
 • Tar du hensyn til “periode trening” dvs en tema som jobbes i en lengre periode.
 • Hvordan knytter dagens trening med en lengre fram i tid trening.
 • Hvordan justerer du en trening, dersom du merker noe ikke stemmer.
 • Hvordan takler du å ivareta både gruppens behov samtidig som de individuelle behov som oppstår.
 • andre . . . . . . ?
 • Hvordan håndterer du din egen situasjon og harmoniserer treningen i relasjon til
  • Skader
  • Dagsform

Egen utvikling, motivasjon og ambisjon

 • Opplevelsen av ytre krav, (effektivitet, ‘fancyness’. . . )
 • Inspirasjon

Challange

Lag et treningsopplegg og reflekter over…

 • Introduksjon av Aikido for nye.
 • En trening med fokus på gradering
 • En trening med fokus på prinsipp
 • En trening med fokus på oppvarming
 • En trening med fokus på teknikk
 • Fokus på intensiv trening
 • Fokus på sensitivitet og “indre styrke”.
 • Fokus på etikette, tradisjon eller mulig informasjon som må formidles.
 • En trening uten ord.
 • En trening med mye forklaring.
 • . . . . . 

I tillegg:

 • Hvordan lage sammenheng med tema for treningen og implikasjonene for hvilke teknikker som velges og hvordan fokuset er når man utfører dem.
 • Hvordan går du gjennom hele Aikido pensum.
 • Hvordan har du balanse mellom de grunnleggende og mer sjeldne teknikker.

Sentrale fordypningselementer

 • Aikidoens opprinnelse, historikk og utvikling. Aikido i dag.

Aikido i fremtiden

 • Sentrale begreper i budo og AikidoDojoetikette
 • Gjeldende graderingspensum
 • ‘Fremgangsmåter’/rutiner og prosedyrer for til eksempel oppmelding til gradering
 • Elementær fysiologi og førstehjelp
 • Pedagogikk
 • . . . . (innspill fra deltagere)

Referanser og kilder


Pedagogikk – noen momenter

 • Det konkrete versus det som er ‘mellom linjene’
  • Det eksplisitte og det implisitte
  • teknikkene og ‘kunsten aikido’
 • Fokus på ‘forbedring’?
  • Det er mye lettere å finne feil enn å gjøre alt riktig
  • Fordel å snakke om hvordan man studerer og eksempelvis:
   • To ting dere gjør bra og skal bygge videre på/fortsette å forbedre
   • Én ting dere ikke var fornøyd med og vil forbedre
 • Tilstedeværelse
  • Oppmerksomt nærvær
  • Reflektere over det man gjør (hva forsøker utøveren å få til, hva oppdager utøveren når man prøver å få det til)
 • Har du et budskap?
 • Snakk tydelig, (spør om de hører deg:)
 • Snakk tydelig og bruk enkelt språk
 • Be om tilbakemeldinger underveis
 • Sjekk ut hva/hvordan de har forstått det du ønsket å formidle

Som instruktør bør du tenke på….

 • Hvordan tar du imot folk?
  • Både nye og de som har vært der lenge
 • Inkludere folk
 • Utøver skal sitte igjen med en positiv følelse
 • Tenke over før trening: detaljer eller flyt?
  • Når folk er i aktivitet/flyt vil de i liten grad kunne ta imot teoretisk info – vær bevisst på dette 
 • Pushe utøverne «passe mye»
 • Husk at kropper er forskjellige – ta hensyn til dette
 • Bygg på det som er bra
  • Kanskje rette på en ting om gangen?
  • En god regel for å få fremgang er å gi mestringsfølelse

Utfordringer og erfaringer

 • Spesielle utfordringer:
  • Ubehag ved nærhet til treningspartner
  • Ubehagelig å ta på fremmede
  • Spesielle fysiske skavanker/handicap
  • Frykt
   • frykt for å slå seg/skade seg 
   • frykt for å miste balansen 
   • sosial angst 
   • prestasjonsangst
  • Selvbevissthet 
  • Mismatch i alders/kjønnssammensetning 
 • «Vanskelige» personer 

Særtrekk i aikidotreningen

 • Samarbeid og kommunikasjonen med partner
  • ki musubi
  • uke – tori
 • Samarbeid med partner
 • Bruk av japansk terminologi
 • Mentalt fokus
 • Ki aspektet
 • Det sosiale aspektet – aikidofilosofi
 • Etikk – Masakatsu agatsu
 • Ikke konkurranse
 • Balansebrudd
 • Våpentrening
 • Nivåer av fordypning
  • Keiko
  • Renshu
  • Shuren
  • Shugyo
  • Takemusu aiki

Muligheter for oppbygging og innhold

Det er veldig mange muligheter for å bygge opp en treningsøkt.

 • Basistrening
  • Oppvarming
  • Fallteknikk
  • Forflytning/taisabaki
  • Angrep/mottak
  • med mer . . .
 • Fordypningstrening
 • Prinsippbasert trening
 • Ukemibasert trening
 • Filosofibasert trening
 • Analyserende trening (f.sks i dybden på én teknikk)
 • Graderingstrening
 • Våpenfokustrening
 • Ki og kokyu utviklingstrening
 • ‘Nivå’ utviklingstrening
  • Kihon – Tanren geiko => ki no nagare
  • Ko tai – ju tai – ryu tai

Egen refleksjon

Nå over til praktisk bruk av den teoretiske kunnskapen:

 1. Egen refleksjon
 2. Lage et utkast til tenkt undervisningsøkt
 3. Lage et scenarie til en undervisningsøkt som vi utfordre deg
 4. Reflekter over en langsiktig ambisjon for instruksjonen
 5. Når ville du som instruktør være fornøyd med en undervisningsøkt?

Egen refleksjon

 • Har du et budskap – og hva er det?
 1. Hvordan formidler du budskapet i treningene?
 2. Hvordan vet du hvordan budskapet tas mot?
 • Hva kjennetegner deg som instruktør?
 1. Hva oppfatter du som dine styrker?
 2. Hvordan tar du tak i det som du opplever som dine mindre sterke sider (Kan være alt fra teknikker til andre ting)
 3. Hvordan jobber du med å skape balanse i treningen? Samspillet mellom sterke og svake sider.
 • Hvem er du  som instruktør
 1. Din rolle i felleskapet?
 2. Ansvar og makt, som kan forvaltes på ulike måter? 
 3. Dine ambisjoner (ditt ‘ego’) på bekostning av utøvernes?
 4. Er du en deltagende instruktør? På hvilke måter?
 • Er en god instruktør og en god utøver det samme? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Praktiske oppgaver

Egen refleksjon skaper basis for oppbygging og utvikling av treningene

 • Hvilke av dine egne refleksjoner vil du bruke for  å lage konkrete treningsopplegg
  • Trening 1
  • Trening 2
  • etc. . . 
 • Neste fase?

Oppgave 1

Lage et treningsopplegg – grunnform

Ta utgangspunkt i det vi har gjennomgått og lag et opplegg og ta som utgangspunkt en basistrening som inneholder:

 • Oppvarming
 • Fallteknikk
 • Forflytning/taisabaki
 • Angrep/mottak

Oppgave 2

Lage et treningsopplegg for en trening med fokus på en kortsiktig og langsiktig utvikling

 • Med tanke på etikette, kultur og filosofi
 • Med utgangspunkt i basic teknikker
 • Med henblikk på fremtidig gradering

Oppgave 3

Etter en nasjonal/internasjonal treningleir

 • Hvordan jobber du/dere videre med temaer og enkeltpunkter fra seminaret?

Oppgave 4

Lag et undervisningsopplegg for en aikido økt

Oppvarming 

 • Hvilken type oppvarming velger du og hvorfor?

Hvilke teknikker velger du?

 • Hvorfor akkurat disse teknikkene?
 • Hva er samspillet mellom valg av teknikker og temaet for økten

Teknikk-del

 • Er det noen spesielle hensyn å ta ved denne teknikkene?
 • Hva velger dere å legge vekt på?
 • Viktige punkter ved teknikkene som læres bort?
 • Detaljfokus vs. øve inn bevegelser/koreografi?
 • Hvilke pedagogiske virkemidler tar dere i bruk?
 • «Fallgruver» ved disse teknikkene?

Instruktøren – Væremåter og konsekvenser

Hvordan stimulere til:

 • Trygghet og tillit
 • Respekt
 • Treningsglede
 • Tilbakemelding/kritikk
 • Utvikling og progresjon

Hvordan skape god stemning på trening?

Skadeforebygging

Hva er de ti viktigste tingene å gjøre på trening for å forebygge skader?

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

7.

8.

9.

10.


Oppsummering

 • Hva har dere lært i dag?
 • Hvilke nye erfaringer har dere gjort?
 • Har dere fått svar på de spørsmålene du hadde før vi startet?
 • Noe spesielt dere vil dele med de andre?
 • Noe du savner?
 • Neste steg for din del?

Avslutning

 • Har du fått svar på de spørsmålene du hadde før vi startet?
 • Er du bedre i stand til å reflektere bedre over din rolle som instruktør og lede treningene på en bedre måte?
 • I tilfelle hvordan og hvorfor?