TEKNISK REGIME FOR NORGES AIKIDOFORBUND 

Norges Aikidoforbund (NAF) v/Teknisk komité (TK) innførte fra juli 2018 en ny ordning for oppnevning av Shidoin og Fukushidoin, for oppnevning av medlemmer i Graderingskomiteen (GK) og for opptak av nye medlemmer til TK.

TK ønsker å teste ut det nye regimet som en prøveordning på fire år frem til 2022. Ordningen vil da evalueres for å se om det er behov for justeringer eller endringer.

  1. maimøtet, som samler NAFs klubbinstruktører og Teknisk komité, danner arena for drøfting og utprøving av det nye tekniske regimet.   

Shidoin og Fukushidoin

Norges Aikidoforbund (NAF) ved TK er av Aikikai Hombu Dojo gitt rettigheter til å oppnevne nasjonale instruktører – Shidoin – og viseinstruktører – Fukushidoin. Titlene skal i henhold til Aikikai gis til de mest aktive, høyt graderte instruktørene som tar et stort ansvar for klubbinstruksjon og/eller instruerer regelmessig på nasjonale og/eller internasjonale seminarer.  

Shidoin-tittelen vil kunne tildeles NAF-utøvere som har vært Yondan i minimum to år og som er klubbansvarlig/hovedinstruktør i egen Dojo. Shidoin kan også gis til utøvere som har vært Yondan i minst to år og som instruerer regelmessig på nasjonale eller internasjonale leire – uavhengig om de har egen Dojo eller ikke.  

Fukushidoin-tittelen vil kunne tildeles utøvere som har vært Nidan i minimum to år og som er klubbansvarlig/hovedinstruktør i egen Dojo. Som over, kan Fukushidoin i tillegg gis til utøvere som har vært Nidan i minst to år og som instruerer regelmessig på seminarer – uavhengig om de har egen Dojo eller ikke.  

For utøvere med høy grad som kommer utenfra og blir med i NAF vil titlene kunne gis etter minimum to års medlemskap i forbundet.

Titlene Shidoin og Fukushidoin skal i henhold til Aikikai Hombu Dojo kun gis til aktive instruktører. 

Titlene vil fornyes annet hvert år etter 2018. Det vil sendes en utlysning til klubbene der instruktører som kvalifiserer til oppnevnelse bes om å søke. Utlysning våren 2020 har søknadsfrist 1. juni. Tildelingene gjøres under Norges Aikidoforbunds Sommerleir, fortrinnsvis på årsmøtet.

NAF v/ TK vil arrangeres et seminar som er obligatorisk for alle Shidoin og Fukushidoin. Dette vil arrangere første gang ila. høsten 2020. 

Graderingskomité (GK)

NAF ved TK er av Aikikai Hombu Dojo gitt rettigheter til å utstede Aikikai Dan- og Kyugraderinger i Norge. 

Alle NAF-instruktører som har tittelen Shidoin vil være medlem i GK. I tillegg vil seniorer med 5. Dan eller mer – uavhengig om de har tittelen Shidoin eller ikke, og som har mer enn to års medlemskap i NAF, være med i GK.   

Dangraderinger utføres kun på faste leire i Norge, for tiden Nyttårsleiren i Oslo, Vinterleiren i Tromsø, Sommerleiren på Brandbu og Høstleiren i Bergen.  

Når det arrangeres Dangraderinger vil samtlige tilstedeværende medlemmer av GK forme en stedlig graderingskomité. Komiteen ledes normalt av leder i TK/GK. 

TK fungerer som sekretariat for GK. Graderingspapirene som signeres av leder i TK/GK sendes inn til Aikikai Hombu Dojo via sekretær. 

Shidoin samt senior medlemmer i GK med Godan eller mere kan gi Kyugrader opp til og med 1. Kyu på seminarer og klubbgraderinger. Fukushidoin kan tilsvarende gi Kyugrader opp til og med 3. Kyu. 

På seminarer og klubbgraderinger skal det helst være en Shidoin eller Fukushidoin fra en ekstern klubb til stede for å kunne gi graderinger opp til henholdsvis 1. eller 3. Kyu. (Det gis unntak fra denne regelen når forholdene ikke muliggjør ekstern representasjon). 

Det er fortsatt å foretrekke at høyere Kyugrader (3. – 1. Kyu) tas på leire der det også gis Dangraderinger, men det er ikke et absolutt krav. Lavere Kyugrader (6. – 4. Kyu) tas fortrinnsvis på lokale arrangementer.   

Oppnevnelse til Teknisk komité (TK)

Teknisk komité har selv ansvar for vurdering og oppnevning av nye medlemmer i komiteen (jfr. paragraf 8.4 i NAFs vedtekter). Tidligere har dette blitt gjort i en intern prosess. TK ønsker imidlertid å involvere klubbansvarlige og høyt graderte i en mer åpen og transparent prosess, og TK ønsker å bruke 1.maimøtet som arena for dette.

Vurderingen for å bli med i forbundets øverste tekniske organ gjøres gjennom en faglig kvalifiseringsprosess. Potensielle kandidater er høyt graderte NAF-utøvere som trener og instruerer mye, som viser en stor faglig og pedagogisk interesse for aikido og som ønsker å bidra til å utvikle forbundets instruksjonskapasitet og -kvalitet. NAF-klubber og TK har anledning til å spille inn forslag til kandidater i forkant av 1. maimøtet. 

Etter en presentasjon av kandidatene og en drøfting av hva som er TKs oppgaver og behov for kompetanse, gjøres stemmegiving der alle Shidoin, Fukushidoin og medlemmer av GK har en stemme hver. 

TK har fra juli 2018 hatt syv medlemmer (og fem stemmer på årsmøtet). Disse er:

  • Shihan Bjørn Eirik Olsen, leder
  • Shidoin Gaute Lambertsen, sekretær
  • Shidoin Stein-Are Engstad, TK-representant i NAF-styret (går ut i 2020)
  • Shidoin Vebjørn Knutsen, ansvarlig for instruktørutdanningsprogram (trukket seg)
  • Shidoin Lars Lomell, ansvarlig for 1. maimøtet
  • Shidoin Erik Vanem, ansvarlig for Shidoin-/Fukushiodoin-seminar
  • Fukushidoin Dimitris Farmakidis, sommerleiansvarlig    

Valgte TK-medlemmer vil normalt sitte i seks år, og to nye medlemmer velges inn i TK hvert annet år fremover i partallsår. TK-medlemmer som har fungert i en seksårsperiode kan også nomineres og gjenvelges.

  1. Titlene Shihan, Shidoin og Fukushidoin brukes i formelle sammenhenger (på plakater/invitasjoner, ved skriftlig og muntlig presentasjon av instruktøren, i taler, etc.) men de brukes normalt ikke ved personlig tiltale. Til sammenlikning er begrepet Sensei ikke en tittel men en personlig tiltaleform (/høflighetsform) som normalt brukes på høyt graderte og gjerne eldre instruktører, fortrinnsvis med 6. Dan eller mer.