Vedtatt første gang på forbundstinget ved Skjeberg i 1998.
Reviderte statutter vedtatt av forbundstinget på Brandbu i 2003.
Revidert på årsmøtet på Brandbu i 13.07.2008
Revidert på årsmøtet avholdt på Zoom 1.juli 2021 (Endelige endringer i artikkel 5.4 og 8.4 gjøres i forbindelse med årsmøtet i NAF 2023)

Artikkel 1 – DEFINISJON

1.1. Norges Aikidoforbund består av aikidoklubber og enkeltpersoner i Norge som har søkt om og fått innvilget medlemskap.

1.2. Norges Aikidoforbund er en apolitisk, kulturell organisasjon. Registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

1.3. Norges Aikidoforbund godkjenner bare aikido grunnlagt av Morihei Ueshiba og videreført av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

1.4. Norges Aikidoforbund arbeider for toleranse og mangfold i alle deler av sin virksomhet. Dette inkluderer daglig trening, kursvirksomhet, undervisningsmateriell og organisasjonsarbeid. 

Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i aikido. 

1.5. Organisasjonens navn kan forkortes til NAF.

Artikkel 2 – MEDLEMSKAP

2.1. NAFs plikter til klubbene

● Sørge for at det blir avholdt dangraderinger to ganger i året
● Samle inn medlemsavgift/klubbavgift til drift av forbundet
● Avholde årsmøte
● Forvalte årsmøtets bestemmelser og drifte alle administrative oppgaver som tilfaller styret og teknisk komité
● Avholde sommerleir
● Formidle informasjon og ha god kommunikasjon ut til klubbene og deres medlemmer

2.2. Klubbenes plikter til NAF

● Årsmøte til klubbene skal avholdes senest 30. mars hvert år. Årsberetning fra klubbene gjelder fra januar til desember året før og skal sendes til NAF-styret senest 14. April.
● Stille med representanter på årsmøtene
● Videreformidle informasjon fra NAF til sine medlemmer
● Betale medlemsavgift i tide
● Engasjere seg i informasjon som blir gitt ut av styret og svare på henvendelser
● Bidra inn i arbeidet med å bygge et solid forbund

2.3. Klubber og enkeltpersoner som ønsker medlemskap, må sende skriftlig søknad til styret i NAF. Opptak av klubber godkjennes av årsmøtet, mens opptak av enkeltpersoner avgjøres av styret.

2.4. Klubber og enkeltpersoner som søker medlemskap, må tilfredsstille de krav som forbundets vedtekter stiller og betale gjeldende kontingent(er).

2.5. Godkjente medlemmer i NAF får medlemsbok som forplikter og sertifiserer medlemskapet mht. vedtekter, graderinger, deltakelse på treningssamlinger og kurs, tillitsverv samt regler og etikette for trening og dojo-praksis. Medlemskap skal være oppfylt for å inneha tillitsverv i styret eller teknisk komité (TK).

2.6. Medlemsboken er gyldig når fastsatt medlemskontingent er innbetalt til forbundet.

2.7. Brudd på forbundets vedtekter av en klubb eller et medlem, kan medføre eksklusjon fra forbundet for den enkelte klubb eller medlem.

Ved eksklusjon av en klubb, kan klubbens medlemmer som allerede er medlemmer i NAF, dvs. har betalt medlemsavgiften, fortsette sine medlemskap på individuell basis.  Nye medlemmer av klubben må evt. individuelt søke om medlemskap i NAF i henhold til §2.1.

2.8. Det er årsmøtet som avgjør en eksklusjon og omfanget av den.

2.9. Etter vedtak om eksklusjon kan den ekskluderte klubb eller medlem klage saken inn for styret som utreder og fremmer saken til neste årsmøte.

Artikkel 3 – EKSTERN TILSLUTNING

3.1. Norges Aikidoforbund er tilsluttet International Aikido Federation (I.A.F.), som er tilknyttet Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

3.2. NAF er godkjent som offisiell representant for Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters i Norge. NAF ved TK er i kraft av dette tildelt instruksjons- og graderingsmyndighet i Norge.

Artikkel 4 – MÅLSETTING

NAFs målsetting er:

4.1. Å videreføre en aikido som holder en standard og en praksis som er i samsvar med den aikido som ble grunnlagt av Morihei Ueshiba og som i dag undervises av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

4.2. Å fremme utviklingen av aikido i Norge ved å spre informasjon om aikido, ved å legge forholdene til rette for opplærings- og instruksjonsvirksomhet i medlemsklubbene, bistå oppstart av nye klubber, samt å gi nødvendig støtte og veiledning til drift av klubber.

4.3. Å være en samlende organisasjon og et felles organ overfor eksterne organisasjoner, institusjoner, myndigheter og media.

4.4. Å stimulere til kontakt, samarbeid og informasjonsformidling mellom utøvere av aikido i Norge, mellom Norge og andre land, og mellom medlemmene, klubbene og styrende organer i NAF.

4.5. Å arrangere kurs, nasjonale treningssamlinger og sommerleire der anerkjente instruktører blir invitert.

4.6. Å gi dangraderinger under godkjennelse av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters samt bistå klubbene med å gi kyu og mongrader av god standard

Artikkel 5 – FUNKSJON OG STRUKTUR

5.1. Norges Aikidoforbund har på forvaltningsnivå en todelt struktur som ivaretas av et styre og en teknisk komité.

5.2. Disse er ansvarlig overfor årsmøtet som er forbundets øverste kontroll- og beslutningsorgan.

A) Organisatorisk (administrativ) funksjon – styret

5.3. Et valgt styre har ansvar for alt organisatorisk og administrativt arbeid vedrørende formelle oppgaver, økonomi og regnskap, informasjon, tilrettelegging for og av arrangementer, etc.

B) Aikidofaglig (teknisk) funksjon – teknisk komité

5.4. NAF har instruksjonsmyndighet og graderingsrett regulert av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters internasjonale vedtekter. Denne myndighet utøves av teknisk komité (TK)

Ansvarsområdet til TK er regulert av artikkel 8 og 9. I tillegg er detaljer vedrørende virksomheten til TK beskrevet i et eget dokument ‘tekniske forskrifter’, som oppdateres annet hvert år i partallsår. 

TK distribuerer dangraderingsrett gjennom en graderingskomité (GK) bestående av høyt graderte, kvalifiserte medlemmer. Graderingsrett til kyugraderinger gis i tillegg til instruktører som har titlene shidoin og fukushidoin. Regler for rettigheter vil være nærmere beskrevet i «teknisk regime». 

C) Forbundets øverste organ – årsmøtet

5.5. Årsmøtet binder sammen den administrative og tekniske funksjon og er øverste beslutnings- og kontrollorgan i NAF. Årsmøtet består av representanter fra medlemsklubbene, teknisk komite og styret etter nærmere angitte regler for representasjonsordning jfr. § 6.

Artikkel 6 – ÅRSMØTET

6.1. Årsmøtet binder sammen og vurderer den organisatorisk/administrative og den tekniske funksjonen i forhold til forbundets målsetting, årsmøte- og styrevedtak samt virksomheten rundt om i medlemsklubbene og på de faste leirarrangementer i NAF.

6.2. Årsmøtet skal være en demokratisk og representativ beslutnings- og kontrollinstans som avspeiler de ulike funksjonsområder, oppgaver og virksomheter i medlemsklubber og i de styrende organer i NAF.

6.3. Årsmøtet skal sørge for at forbundet til enhver tid har et regelverk og formelt grunnlag som avspeiler mål og praksis iflg. § 4.

6.4. Årsmøtet kontrollerer i sin helhet styrets funksjon og forvaltning av sine vedtektsfestede og pålagte oppgaver, dvs. styrets utøvende virksomhet.

6.5. Årsmøtet kontrollerer den utøvende virksomheten til teknisk komité mht. hvordan man her forvalter sine oppgaver, definert i kraft av § 8 og 9, styrende dokumenter og vedtak på årsmøtet. Årsmøtet er både klageinstans og rådgivningsinstans i spørsmål om forvaltningspraksisen for teknisk komité hjemlet i det særskilte mandatet som er gitt av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters. Årsmøtet har imidlertid ikke myndighet til å overprøve de faglige beslutninger som gjøres av teknisk komité knyttet til instruksjon og graderinger.

6.6. Årsmøtet legitimerer og kontrollerer den utøvende virksomheten mht. hvordan medlemsklubbene og evt. spesielt opprettede komiteer definerer og forvalter sine oppgaver med hjemmel i forbundets vedtekter, styrende dokumenter og forpliktende vedtak på årsmøter.

6.7. Årsmøtet består av representanter for medlemsklubbene, forbundets styre og teknisk komité. 

6.7.1. Styret og teknisk komité skal alltid ha et likt antall stemmeberettigede. 

6.7.2. Representasjon fra styret og teknisk komité:

         – Styret: styrets faste medlemmer, eventuelt varamedlem ved frafall

         – Teknisk komité: representanter fra teknisk komité

6.7.3. Fordelt etter prinsippet om medlemsdemokrati skal medlemsklubbene alltid ha flertall i forhold til representantene for styret og teknisk komité.

6.8. Årsmøtet er sammensatt etter representasjonsprinsippet hvor antall betalende medlemmer i medlemsklubbene avgjør antallet representanter for vedkommende klubb. Klubbens innberetning over antall medlemmer samt samsvarende innbetalt beløp for medlems- og klubbkontingent til NAF for terminen før årsmøtet, er det formelle grunnlaget for beregning av klubbens representasjon.

6.9. Klubbenes antall stemmeberettigede representanter beregnes slik:

         1 – 10 medlemmer: 1 representant

         11 – 30 medlemmer: 2 representanter

         31 – 60 medlemmer: 3 representanter

         Over 61 medlemmer: 4 representanter

Årsmøtedelegatene skal være innrapportert NAF-sekretæren innen årsmøtets start.

6.10. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall innberettede og godkjente representanter som møter.

6.11. For å ha stemmerett, være valgbar eller inneha et verv (styret eller teknisk komité) må man ha fylt 15 år og ha oppfylt medlemsbetingelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

6.12. Styrets varamedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Alle medlemmer av NAF kan delta som observatør med talerett på årsmøtet. 

6.13. Årsmøtet skal:

   1)   Godkjenne de frammøtte representanter.

   2)   Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.    

   3)   Velge møteleder, referent, tellekorps (to personer), samt to personer til å underskrive protokollen.

   4)   Behandle årsberetning.

   5)   Behandle revidert regnskap og velge revisor.

   6)   Behandle innkomne saker og forslag.

   7)   Godkjenne budsjett.

   8)   Velge styre for kommende periode.

   9)   Velge valgkomite for neste årsmøte.

   10)  Behandle opptak av nye klubber i forbundet.

   11)  Fastsette kontingenter og avgifter.

   12)  Behandle årsrapporter fra medlemsklubbene som grunnlag for å fremme lokale ideer, opprette særskilte komiteer, delegere arbeidsoppgaver til de enkelte klubbene og legge forholdene til rette for den lokale virksomheten

  13) Trekke opp hovedlinjer for forbundets organisatoriske virksomhet det kommende år.

6.14. Alle ordinære saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har forbundsstyrets leder den avgjørende stemme.

6.15. Alle forslag til vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall. Vedtak om vedtektsendring gjøres foreløpig fram til endelig avgjørelse med 2/3 flertall på neste årsmøte.

6.16. Forslag om tilslutning til eksterne organisasjoner avgjøres med 2/3 flertall.

6.17. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere klubber eller enkeltmedlemmer over en viss periode jfr. § 2, pkt. 2.6.  Styret forbereder saken for årsmøtet.

6.18. Årsmøtet holdes normalt i tilknytning til forbundets sommerleir.

6.19. Det kan også innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall i styret, teknisk komité eller minst en tredjedel av medlemsklubbene krever det.

6.20. Årsmøtepapirer skal sendes ut til representantene minimum tre uker før ordinært årsmøte.

Artikkel 7 – STYRE

7.1. Styret i NAF skal bestå av fem faste medlemmer; leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. I tillegg velges tre varamedlemmer.  Disse rangeres (1., 2. og 3. vara).

7.2.  Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år. Kandidatene skal være medlemmer av NAF. Det nye styret tiltrer ved heving av årsmøtet.

7.3. Styret har ansvaret for den organisatoriske og administrative driften av NAF i henhold til § 5, pkt. A. Ansvaret inkluderer tilrettelegging for teknisk komité sitt ansvarsområde slik det er definert i artikkel 5, pkt. B.

7.4. Styrets arbeids- og ansvarsfordeling:

7.4.1. Styreleder skal representere forbundet internt og eksternt i den hensikt å fremme forbundets målsetninger iflg. § 4. Lederen har ansvar for at styrets arbeid er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

7.4.2. Sekretær har ansvaret for føring av styrets møtereferater, for årsmelding og for organisasjonens interne og eksterne informasjon og kommunikasjon.  Referatene sendes teknisk komités medlemmer samt medlemsklubbene.

7.4.3. Kasserer har ansvaret for føring av regnskap og skal påse at alle inn- og utbetalinger skjer i henhold til god regnskapsskikk. Regnskap for leire og større arrangementer skal føres av den komité som står ansvarlig for det respektive arrangement og godkjennes av kasserer.

7.4.4. Øvrige to styremedlemmer har spesielt ansvar for utvalgte oppgaver som til eksempel sommerleir og kontakt med medlemsklubber og medlemmer.

7.4.5. Dersom ett eller flere av de faste styremedlemmer melder fravær til innkalt styremøte, innkalles varamedlemmer for disse.

7.4.6 Dersom leder, kasserer eller sekretær over lengre tid er forhindret fra å utføre sine arbeidsoppgaver, skal en av styrets medlemmer utpekes til midlertidig ansvarlig. Et varamedlem utpekes som midlertidig styremedlem. Dersom det ikke finnes varamedlem med nødvendig kompetanse, bør styret kunne supplere seg selv med en slik person (med møterett, talerett, men uten stemmerett) frem til neste valg.

7.4.7. Hvert styremedlem har myndighet og plikt til å ta avgjørelser som er delegert og nødvendige for å utføre sine respektive arbeidsoppgaver. Alle i styret står gjensidig og kollektivt ansvarlig for å sikre at virksomheten er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter. Styrets medlemmer er kollektivt ansvarlige for organisasjonens økonomi.

7.5. Styret kan opprette egne utvalg og komiteer for å besørge spesielle oppgaver, arrangementer eller for å møte behov som måtte oppstå som del av forbundets virksomhet.

7.6. Styret holder møter så ofte som arbeidsbyrden tilsier det, men minst tre ganger i halvåret. Beslutning om møte gjøres av leder eller et flertall av styrets faste medlemmer.

7.7. Beslutning mht. løpende saker i perioden mellom styremøtene, gjøres pr. e-post eller telefon og etter prinsippet om delegering. Styret fører kontroll med denne praksis.

7.8. Dersom styret tross innkalling av varamedlemmer ikke er fulltallig, er styremøtet beslutningsdyktig når fire medlemmer deltar. 

7.9. Vedtak er gyldig ved simpelt flertall. Ved stemmegivning har hvert deltakende styremedlem én stemme, men ved stemmelikhet har leder avgjørende stemme.

7.10. Varamedlemmene får informasjon om og sakspapirer til styremøtet. Den som ikke møter som stedfortreder for fast styremedlem, har møte- og talerett men ikke stemmerett på styrets møter.

7.11. Det skal føres en protokoll fra styremøtene. Protokollen dokumenterer også avgjørelser tatt pr. e-post, brev eller telefon.

Artikkel 8 – TEKNISK KOMITÉ (TK)

8.1. Teknisk komité er instruksjons- og graderingskomité i NAF. Komiteen består av høyt graderte personer med tittel shidoin (instruktør) eller fukushidoin (viseinstruktør).

8.2. Teknisk komité har en todelt bemyndigelse i NAF:

 a) Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters er primær mandatgiver for den aikidofaglige funksjonen hjemlet i Artikkel 5, pkt. 4. Dette betyr at NAF og TK er forpliktet til å følge de retningslinjer som gis herom av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters internasjonale vedtekter og andre bestemmelser knyttet til instruksjon og graderinger.

b) Årsmøtet er mandatgiver mht. komiteens forvaltning og utøvende virksomhet i Norge, hjemlet i vedtektene generelt og § 8 og 9 spesielt.

8.3. Teknisk komité har ansvar for at den aikido som undervises og praktiseres i NAF holder en teknisk standard og en aikidofaglig kvalitet som er i samsvar med den aikido som ble grunnlagt av Morihei Ueshiba og som i dag undervises av aikidoens hovedkvarter Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters. Komiteen sikrer dette ved:

a) Nært samarbeid med og regelmessig invitasjon av høyt graderte instruktører ved eller utsendt fra Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

b) Kontinuerlig samarbeid og kontakt innen NAF for å samkjøre grunnleggende terminologi og etikette.

c) Utarbeiding av standard graderingsskjema, instruksjonsmateriale og rettledning for dojo-etikette.

d) Regelmessige besøk som instruktører på klubb- og treningsleirer i NAFs medlemsklubber.

e) Oppfølging av det instruksjonsansvaret som klubbinstruktørene har for klubbens treningsopplegg og tekniske standard.

8.4. Teknisk komités sammensetning og ansvarsfordeling:

a) Teknisk komité ledes etter et senioritetsprinsipp basert på Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters vedtekter og godkjennelse. Lederen har ansvar for at komiteens arbeid er i samsvar med Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters vedtekter, NAFs vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

b) De øvrige medlemmer oppnevnes av komiteen selv i samråd med andre instruktører som kvalifiserer ihht. gjeldende regler beskrevet i en egen forskrift som endres ved behov og dette gjøres på et eget instruktørmøte. Nyvalgte TK-medlemmer trer formelt inn i komiteen ved påfølgende årsmøte.

Medlemmer med 4. dan eller høyere kan utnevnes til shidoin og medlemmer med 2. og 3. dan til fukushidoin. Titlene skal i henhold til Aikikai Hombu Dojo kun gis til aktive instruktører. I NAF gjøres tildeling ihht. regler og prosedyrer nærmere beskrevet i dokumentet «tekniske forskrifter». Tildeling og effektuering skjer på NAFs påfølgende årsmøte. Sertifikatet vil ha en varighet på to år og vil kunne fornyes gitt at instruktøren fortsatt kvalifiserer til tittelen.

Utnevnelsene innrapporteres til Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters. 

c) Komiteen velger en sekretær blant medlemmene. Sekretær har ansvaret for komiteens arbeidsdokumenter, for arkivhold og for utarbeidelse av årsrapport til styret og årsmøtet. 

Arbeidsdokumenter med relevans for instruksjon og gradering sendes til styret og klubbene. Andre vedtak og dokumenter sendes til styret.

d) Teknisk komités øvrige medlemmer får delegert ansvar og oppgaver mht. de funksjoner komiteen har. Dette kan også gjelde spesielle oppgaver knyttet til seminarer, opplæring, kontakt med klubbene, etc.

 e) Hvert komitémedlem har myndighet og plikt til å ta avgjørelser som er delegert og nødvendige for å utføre sine respektive arbeidsoppgaver. Alle i komiteen står gjensidig og kollektivt ansvarlig for å sikre at virksomheten er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

8.5. Komiteen holder møter så ofte som arbeidsbyrden tilsier det, men minst to ganger årlig. Beslutning om møte gjøres av leder eller et flertall av komiteens medlemmer.

8.6. Komiteen er beslutningsdyktig når to tredjedeler av medlemmene er til stede eller deltar i forhandlingene ved telefonmøte, eller dersom avstemming foregår per post eller e-post. Foruten spørsmål knyttet til graderinger og direkte tekniske spørsmål er vedtak gyldig ved simpelt flertall. Ved stemmegivning har hvert deltakende medlem en stemme, men ved stemmelikhet har leder avgjørende stemme.

8.7. Teknisk komité kan utvides ved innstilling fra et av medlemmene og godkjenning fra minimum to tredjedeler av samlet komité. Ved samme prosedyre kan et medlem i teknisk komité miste sin posisjon som shidoin eller fukushidoin dersom han/hun ikke ivaretar sitt ansvar i samsvar med de betingelser § 5, 8 og 9 stiller eller dersom han eller hun ikke lengre er aktiv som instruktør.

8.8. Dersom forbundets størrelse eller instruksjonsmessige arbeidsoppgaver tilsier det, kan teknisk komité opprette en egen instruksjonskomité eller et dan-forum bestående av høyt graderte medlemmer.

Artikkel 9 – GRADERINGER

9.1. Teknisk komité har ansvar for all gradering som skjer i NAFs regi i Norge.

9.2. NAFs graderingsmyndighet er i henhold til Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters vedtekter bestemt av den grad som innehas av leder av teknisk komité.

9.3. Graderinger gis til medlemmer i NAF med gyldig medlemsbok og kan i særskilte tilfeller gis til gjester med skriftlig tillatelse fra sine respektive forbund.

9.4. Regler, prosedyrer og bedømmelse skal følge de retningslinjer og den standard som er utarbeidet og vedtatt av NAF. Gradering med besøkende instruktører må godkjennes av teknisk komité og foretas i samsvar med disse prosedyrer.

9.5. NAF har ansvar for at det arrangeres graderinger minimum to ganger årlig på sommerleir og andre større leire. I tillegg til dette kan det arrangeres graderinger på klubbleire når et medlem av teknisk komité deltar eller når klubbens høyest graderte er delegert graderingsmyndighet fra teknisk komité.

9.6. Medlemmer av NAF som ønsker å gradere seg i utlandet, må klarere dette med klubbinstruktøren og teknisk komité.

9.7. NAF godkjenner ikke graderinger gitt av instruktører som ikke er tilsluttet og godkjent av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

9.8. Ved gradering skal det leveres inn skriftlig søknadsskjema godkjent av klubbinstruktøren, samt gyldig medlemsbok.

Artikkel 10 – MEDLEMSKLUBBENE

10.1. Klubbens styre bør bestå av styreleder/klubbrepresentant for klubber uten styre, sekretær/informasjonsansvarlig, kasserer/økonomiansvarlig. I tillegg kan det velges styremedlemmer og varamedlemmer etter behov.

10.2. Klubbstyrets medlemmer velges av årsmøtet til klubben. 

10.3. Klubbstyret har ansvaret for den organisatoriske og administrative driften av klubben, jfr. § 5, pkt. A.  Dette ansvaret inkluderer arrangering av treningsleire samt tilrettelegging for den teknisk ansvarliges ansvarsområde slik det er definert og delegert av teknisk komité.

10.4. Klubbstyrets arbeids- og ansvarsfordeling:

1)  Styreleder/klubbrepresentant for klubber uten styre representerer klubben med det formål å fremme forbundets målsetninger iflg. § 4.  Styreleder/klubbrepresentant for klubber uten styre har ansvar for at styrets arbeid er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

2)  Klubbens sekretær har ansvaret for føring av styrets møtereferater, for årsrapport og for klubbens interne og eksterne informasjon og kommunikasjon.

3)  Klubbens kasserer har ansvaret for føring av regnskap og at betaling av kontingenter og avgifter til NAF skjer i samsvar med vedtatte prosedyrer og frister.

4)  Hver av disse faste styremedlemmer har myndighet og plikt til å ta avgjørelser som er delegert og nødvendige for å utføre sine respektive arbeidsoppgaver. Alle i klubbstyret står gjensidig og kollektivt ansvarlig for å sikre at virksomheten er i samsvar med forbundets og klubbens vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter. Styrets medlemmer er kollektivt ansvarlige for klubbens økonomi.

5)  Klubbens styremedlemmer kan ha ansvar for å utføre spesielle oppgaver (klubbleir, sosiale arrangementer etc.) eller generelt arbeid som sorterer inn under klubben og styrets arbeidsområde. Dersom leder, kasserer eller sekretær i kortere eller lengre tid er forhindret fra å utføre sine arbeidsoppgaver, bør en av styrets medlemmer utpekes til midlertidig ansvarlig.

10.5. Teknisk ansvarlig (normalt den høyest graderte) har normalt det øverste ansvar for opplegg for trening og instruksjon. Teknisk ansvarlig er lokal representant for teknisk komité på klubbnivå og har ansvar for å videreføre og ivareta de funksjoner og oppgaver som teknisk komité har i NAF. Teknisk ansvarlig kan bistå instruktør fra teknisk komité ved gradering. Teknisk ansvarlig kan eventuelt ivareta et nærmere definert og delegert graderingsansvar (jfr. § 9, pkt. 5) for de lavere kyugrader.

10.6. Klubbstyret lager selv regler og prosedyrer for styrets arbeid og er ansvarlig for at virksomheten i klubben er i samsvar med god foreningsskikk.

10.7. Klubben bør sørge for at kontaktinformasjon og informasjon om leirarrangementer er oppdatert på NAFs hjemmeside www.aikido.no  

Artikkel 11 – INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

11.1. Styret har ansvar for å ivareta forbundets behov for aktuell og oppdatert informasjon og kommunikasjon både internt og eksternt.

11.2. Styret bør sørge for at klubber og medlemmer blir oppdatert mht. informasjon om strukturen i NAF og funksjoner sentralt og lokalt, styrende organer/institusjoner og dokumenter, arrangementer, klubbenes leirer og invitasjoner til treningssamlinger. 

11.3. Teknisk komité bør på tilsvarende måte sørge for at klubber og medlemmer blir oppdatert om virksomhetsområdene til teknisk komité.

11.4. Informasjonen omfatter aktuell informasjon fra Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters og International Aikido Federation (IAF) og fra andre forbund i inn- og utland om viktige arrangementer og leirer.

11.5. Styret og teknisk komité skal informere hverandre om deres virksomhet. 

Artikkel 12 – INNTEKTER OG UTGIFTER

12.1. NAF er en ideell og kulturell organisasjon som baserer sin virksomhet på ideell og frivillig innsats fra medlemmene.

12.2. Forbundet får sine inntekter fra kontingenter fra klubber (pr. år) og medlemmer (pr. halvår) samt avgifter ved gradering og salg av effekter. I tillegg kan det komme inntekter fra nasjonale kurs, leire og treningssamlinger samt bidrag fra offentlig og privat hold.

12.3. Utgifter omfatter reiseutgifter i forbindelse med styremøter, kostnader ved nasjonale leirer og kurser, godtgjørelse og opphold til inviterte instruktører, administrasjonsutgifter og eventuelle honorarer til personer med spesielle oppgaver.

12.4. Etter søknad kan det gis økonomisk arrangementsstøtte til medlemsklubber i NAF i henhold til gjeldende budsjett vedtatt på siste årsmøte.

12.5. Regnskaps- og budsjettåret følger kalenderåret.

12.6. Revidert regnskap og budsjett for neste år skal legges frem av forbundets styre på årsmøtet.

Artikkel 13 – VARIGHET OG FORBUNDSÅR

13.1. Varighet av NAF er ubegrenset.

13.2. Forbundsåret defineres av perioden mellom forbundets årsmøter. 

Artikkel 14 – ÅRSMELDING

14.1. NAF skal utarbeide årsmelding som informerer om arbeid og aktiviteter i forbundsåret.

14.2. Melding om arbeidet i teknisk komité følger med som vedlegg til årsmeldingen.

14.3. I tillegg til årsmelding og årsregnskap fremlegges det et revidert budsjett for inneværende budsjettår, samt forslag til budsjett for det kommende år. Det bør opplyses om aktiviteter som kan ha vesentlig innvirkning på fremtidige budsjetter.  

14.4. Styrets årsmelding med vedlegg fra teknisk komité, revidert årsregnskap og budsjetter sendes representantene til årsmøtet som sakspapirer jfr. § 6.19.

Artikkel 15 – ENDRING AV VEDTEKTER

15.1. Endring av vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

15.2. Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall samtidig som vedtaket har midlertidig gyldighet fram til neste ordinære eller ekstraordinære årsmøte.

15.3. Endelig og gyldig vedtak om vedtektsendring skjer på det påfølgende ordinære eller ekstraordinære årsmøte som holdes minimum ett år etter at forslaget er fremmet.

15.4. Med unntak av Artikkel 5, pkt. 4 som gjelder den særskilte bemyndigelse som teknisk komité har fra Hombu Dojo, kan alle vedtekter gjøres til gjenstand for vedtektsendring på årsmøtet.

Artikkel 16 – OPPLØSNING

16.1. Ved forslag om oppløsning av NAF, kreves det 3/4 flertall på årsmøtet.

16.2. Evt. overskytende verdier kan gå til et formål som fremmer aikido i Norge. Ved oppløsning skal NAF sine aktiva primært overføres til medlemsklubbene i forhold til medlemsantall.

16.3. Årsmøtet beslutter hvordan en avvikling av forbundets virksomhet skal skje.