Vedtatt første gang på forbundstinget ved Skjeberg i 1998.
Revisjoner: Brandbu i 2003 / Brandbu 2008


Artikkel 1 – DEFINISJON

1.1.      Norges Aikidoforbund består av aikidoklubber og enkeltpersoner i Norge som har søkt om og fått innvilget medlemskap.

1.2.      Norges Aikidoforbund er en upolitisk, kulturell organisasjon.

1.3.      Norges Aikidoforbund godkjenner bare Aikido grunnlagt av Morihei Ueshiba og videreført av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

1.4.      Organisasjonens navn kan forkortes til NAF.


Artikkel 2 – MEDLEMSKAP


§2.1.      Klubber og enkeltpersoner som ønsker medlemskap, må sende skriftlig søknad til styret i NAF. Opptak av klubber godkjennes av forbundstinget, mens opptak av enkeltpersoner avgjøres av styret.
Ved opptak av en klubb blir alle klubbens nåværende og fremtidige medlemmer, så lenge klubben er NAF-medlem, også NAF-medlemmer.

2.2.      Klubber og enkeltpersoner som søker medlemskap, må tilfredsstille de krav som forbundets vedtekter stiller og betale gjeldende kontingent.

2.3.      Godkjente medlemmer i NAF får medlemsbok som forplikter og sertifiserer medlemskapet mht. vedtekter, graderinger, deltakelse på treningssamlinger og kurs, tillitsverv samt regler og etikette for trening og dojo-praksis.

2.4.      Medlemsboken er gyldig når fastsatt medlemskontingent er innbetalt til forbundet.

§2.5.    Brudd på forbundets vedtekter av en klubb eller medlem, kan medføre eksklusjon fra forbundet. 
Ved eksklusjon av en klubb, kan klubbens medlemmer som allerede er medlemmer i NAF, dvs. har betalt medlemsavgiften, fortsette sine medlemskap på individuell basis.  Nye medlemmer av klubben må evt. individuelt søke om medlemskap i NAF i henhold til §2.1. 

2.6.      Det er årsmøtet som avgjør en eksklusjon og omfanget av den.

2.7.      Etter vedtak om eksklusjon kan den ekskluderte klubb eller medlem klage saken inn for styret som utreder og fremmer saken til neste årsmøte.


Artikkel 3 – EKSTERN TILSLUTNING

3.1.      Norges Aikidoforbund er tilsluttet International Aikido Federation (I.A.F.), som er tilknyttet Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

3.2.      NAF er godkjent som Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters offisielle representant i Norge. NAF er i kraft av dette tildelt instruksjons- og graderingsmyndighet i Norge.


Artikkel 4 – MÅLSETTING


NAFs målsetting er:
4.1.     Å videreføre en aikido som holder en standard og en praksis som er i samsvar med den aikido som ble grunnlagt av Morihei Ueshiba og som i dag undervises av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

4.2.     Å fremme utviklingen av aikido i Norge ved å spre informasjon om aikido, ved å legge forholdene til rette for opplærings- og instruksjonsvirksomhet i medlemsklubbene, bistå oppstart av nye klubber, samt å gi nødvendig støtte og veiledning til drift av klubber.

4.3.     Å være en samlende organisasjon og et felles organ overfor eksterne organisasjoner, institusjoner, myndigheter og media.

4.4.     Å stimulere til kontakt, samarbeid og informasjonsformidling mellom utøvere av aikido i Norge, mellom Norge og andre land, og mellom medlemmene, klubbene og styrende organer i NAF.

4.5.     Å arrangere kurser, nasjonale treningssamlinger og sommerleire der anerkjente instruktører blir invitert.

4.6.     Å gi graderinger under godkjennelse av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.


Artikkel 5 – FUNKSJON OG STRUKTUR


5.1.     Norges Aikidoforbund har på forvaltningsnivå en todelt struktur som ivaretas av et styre og en teknisk komité.

5.2.     Disse er ansvarlig overfor Årsmøtet som er forbundets øverste kontroll- og beslutningsorgan.

A) Organisatorisk (administrativ) funksjon – Styret

5.3.     Et valgt styre har ansvar for alt organisatorisk og administrativt arbeid vedrørende formelle oppgaver, økonomi og regnskap, informasjon, tilrettelegging av
arrangementer, etc.

B) Aikidofaglig (teknisk) funksjon – Teknisk komité

5.4.     NAF har instruksjonsmyndighet og graderingsrett regulert av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters internasjonale vedtekter. Denne myndighet utøves av Teknisk komite (TK) som består av høyt graderte instruktører (Shidoin) og viseinstruktører (Fukushidoin).

C) Forbundets øverste organ – Årsmøtet

5.5.     Årsmøtet, som binder sammen den administrative og tekniske funksjon, er NAFs øverste beslutnings- og kontrollorgan. Det består av representanter fra medlemsklubbene, Teknisk komité og Styret etter nærmere angitte regler for representasjonsordning jfr. § 6.


Artikkel 6 – ÅRSMØTET


6.1.     Årsmøtet binder sammen og vurderer den organisatorisk/administrative og den tekniske funksjonen i forhold til forbundets målsetting, årsmøte- og styrevedtak samt virksomheten rundt om i medlemsklubbene og på NAFs faste leirarrangementer.

6.2.     Årsmøtet skal være en demokratisk og representativ beslutnings- og kontrollinstans som avspeiler de ulike funksjonsområder, oppgaver og virksomheter i NAFs medlemsklubber og styrende organer.

6.3.     Årsmøtet skal sørge for at forbundet til enhver tid har et regelverk og formelt grunnlag som avspeiler mål og praksis iflg. § 4.

6.4.     Årsmøtet kontrollerer i sin helhet styrets funksjon og forvaltning av sine vedtektsfestede og pålagte oppgaver, dvs. styrets utøvende virksomhet.

6.5.     Årsmøtet kontrollerer den utøvende virksomheten til Teknisk komité mht. hvordan man her forvalter sine oppgaver, definert i kraft av § 8 og 9, styrende dokumenter og vedtak på Årsmøtet. Årsmøtet er både klageinstans og rådgivningsinstans i spørsmål om Teknisk komité sin forvaltningspraksis som hjemles i det særskilte mandatet som er gitt av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters. Årsmøtet har imidlertid ikke myndighet til å overprøve de faglige beslutninger som gjøres av Teknisk komité knyttet til instruksjon og graderinger.

6.6.     Årsmøtet legitimerer og kontrollerer den utøvende virksomheten mht. hvordan medlemsklubbene og evt. spesielt opprettede komiteer definerer og forvalter sine oppgaver med hjemmel i forbundets vedtekter, styrende dokumenter og forpliktende vedtak på årsmøter.

6.7.     Årsmøtet består av representanter for medlemsklubbene, forbundets styre og Teknisk komité, men fordelt etter prinsippet om medlemsdemokrati slik at medlemsklubbene har flertall i forhold til representantene for Styret og Teknisk komité.

6.8.     Årsmøtet er sammensatt etter representasjonsprinsippet hvor antall betalende medlemmer i medlemsklubbene avgjør antallet representanter for vedkommende klubb. Klubbens innberetning over antall medlemmer samt samsvarende innbetalt beløp for medlemskontingent til NAF for terminen før årsmøtet, er det formelle grunnlaget for beregning av klubbens representasjon.

6.9.     Klubbenes antall stemmeberettigede representanter beregnes slik:
            1 – 10 medlemmer: 1 representant

            11 – 30 medlemmer: 2 representanter

            31 – 60 medlemmer: 3 representanter

            Over 61 medlemmer: 4 representanter

Årsmøtedelegatene skal være innrapportert NAF-sekretæren senest fire uker før årsmøtet.

6.10.    Representasjon fra Styret og Teknisk komité:

            Styret: Styrets faste medlemmer med vara ved frafall
            Teknisk komité: Komiteens medlemmer

6.11.    Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall innberettede og godkjente representanter som møter.

6.12.    For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og ha oppfylt medlemsbetingelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

6.13.    Styrets varamedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Alle medlemmer av NAF kan delta som observatør med talerett på årsmøtet.

6.14.    Årsmøtet skal:

      1)   Godkjenne de frammøtte representanter.

      2)   Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.    

      3)   Velge møteleder, referent, tellekorps/kontollkomité samt to personer til å underskrive protokollen.

      4)   Behandle årsberetning.

      5)   Behandle revidert regnskap og velge/tilsette revisor.

      6)   Behandle innkomne saker og forslag.

      7)   Godkjenne budsjett.

      8)   Velge styre for kommende periode.

      9)  Velge valgkomite for neste årsmøte.

      10) Behandle opptak av nye klubber i forbundet.

      11) Fastsette kontingenter og avgifter.

      12) Behandle årsrapporter fra medlemsklubbene som grunnlag for å fremme lokale ideer, opprette særskilte komiteer, delegere arbeidsoppgaver til de enkelte klubbene og legge forholda til rette for den lokale virksomheten

     13) Trekke opp hovedlinjer for forbundets organisatoriske virksomhet det kommende år.

6.15.    Alle ordinære saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har forbundsstyrets leder den avgjørende stemme.

6.16.    Alle forslag til vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall. Vedtak om vedtektsendring gjøres foreløpig fram til endelig avgjørelse med 2/3 flertall på neste årsmøte.

6.17.    Forslag om tilslutning til eksterne organisasjoner avgjøres med 2/3 flertall.

6.18.    Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere klubber eller enkeltmedlemmer over en viss periode jfr. § 2, pkt. 2.6.  Styret forbereder saken for årsmøtet.

6.19.    Årsmøtet holdes normalt i tilknytning til forbundets sommerleir.

6.20.    Det kan også innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall i Styret, Teknisk komité eller minst en tredjedel av medlemsklubbene krever det.

6.21.    Årsmøtepapirene skal sendes ut til representantene minimum 3 uker før ordinært årsmøte.


Artikkel 7 – STYRE


7.1.     NAFs styre skal bestå av 5 faste medlemmer; leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer.  Disse rangeres (1., 2. og 3. vara).

7.2     Styrets medlemmer og varaer velges for en periode på to år. Kandidatene skal være medlemmer av NAF. Det nye styret tiltrer ved heving av årsmøtet.

7.3.     Styret har ansvaret for den organisatoriske og administrative driften av NAF i henhold til § 5, pkt. A. Ansvaret inkluderer tilrettelegging for Teknisk komité sitt ansvarsområde slik det er definert i artikkel 5, pkt. B.

7.4.     Styrets arbeids- og ansvarsfordeling:

    1)      Styreleder skal representere forbundet internt og eksternt i den hensikt å fremme forbundets målsetninger iflg. § 4. Lederen har ansvar for at styrets arbeid er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

    2)      NAFs sekretær har ansvaret for føring av styrets møtereferater, for årsmelding og for organisasjonens interne og eksterne informasjon og kommunikasjon.  Referatene sendes Teknisk komités medlemmer samt medlemsklubbene.

    3)      NAFs kasserer har ansvaret for føring av NAFs regnskap og skal påse at alle inn- og utbetalinger skjer i henhold til god regnskapsskikk.
Regnskap for leire og større arrangementer skal føres av den komité som står ansvarlig for det respektive arrangement og godkjennes av NAFs kasserer.

    4)      NAFs øvrige 2 styremedlemmer har spesielt ansvar for spesielle oppgaver som sommerleir og kontakt med medlemsklubber og medlemmer.

    5)      Dersom ett eller flere av de faste styremedlemmer melder fravær til innkalt styremøte, innkalles varamedlem(mer).

    6)      Dersom leder, kasserer eller sekretær over lengre tid er forhindret fra å utføre sine arbeidsoppgaver, skal en av styrets medlemmer utpekes til midlertidig ansvarlig. Et varamedlem utpekes som midlertidig styremedlem.

    7)      Hvert styremedlem har myndighet og plikt til å ta avgjørelser som er delegert og nødvendige for å utføre sine respektive arbeidsoppgaver. Alle i styret står gjensidig og kollektivt ansvarlig for å sikre at virksomheten er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter. Styrets medlemmer er kollektivt ansvarlige for organisasjonens økonomi.

7.5.     Styret kan opprette egne utvalg og komiteer for å besørge spesielle oppgaver, arrangementer eller for å møte behov som måtte oppstå som del av forbundets virksomhet.

7.6.     Styret holder møter så ofte som arbeidsbyrden tilsier det, men minst to ganger årlig. Beslutning om møte gjøres av leder eller et flertall av styrets faste medlemmer.

7.7.     Beslutning mht. løpende saker i perioden mellom styremøtene, gjøres pr. E-post eller telefon og etter prinsippet om delegering. Styret fører kontroll med denne praksis.

7.8.     Dersom styret tross innkalling av vara medlemmer ikke er fulltallig, er styremøtet beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede
eller deltar i forhandlingene for eksempel ved telefonmøte.

7.9.     Vedtak er gyldig ved simpelt flertall. Ved stemmegivning har hvert deltakende styremedlem en stemme, men ved stemmelikhet har leder avgjørende stemme.

7.10.   Varamedlemmene får informasjon om og sakspapirene til styremøtet. Den som ikke møter som stedfortreder for fast styremedlem, har møte- og talerett men ikke stemmerett på styrets møter.

7.11.   Det skal føres en protokoll fra styremøtene. Protokollen dokumenterer også avgjørelser tatt pr. E-post, brev eller telefon.


Artikkel 8 – TEKNISK KOMITE (TK)


8.1.     Teknisk komité er NAFs instruksjons- og graderingskomité. Komiteen består av høyt graderte personer med tittel Shidoin (instruktør) eller Fukushidoin (viseinstruktør).

8.2.     Teknisk komité har en todelt bemyndigelse i NAF:

            a) Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters er primær mandatgiver mht. til den aikidofaglige funksjonen hjemlet i Artikkel 5, pkt. 4. Dette betyr at NAF og TK er forpliktet til å følge de retningslinjer som gis herom av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters internasjonale vedtekter og andre bestemmelser knyttet til instruksjon og graderinger.

            b) Årsmøtet er mandatgiver mht. komiteens forvaltning og utøvende virksomhet i Norge, hjemlet i vedtektene generelt og § 8 og 9 spesielt.

8.3.     Teknisk komité har ansvar for at den aikido som undervises og praktiseres i NAF holder en teknisk standard og en aikidofaglig kvalitet som er i samsvar med den aikido som ble grunnlagt av Morihei Ueshiba og som i dag undervises av aikidos hovedkvarter Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters. Komiteen sikrer dette ved:

            a) Nært samarbeid med og regelmessig invitasjon av høyt graderte instruktører ved eller utsendt fra Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

            b) Kontinuerlig samarbeid og kontakt innen NAF for å samkjøre grunnleggende terminologi og etikette.

            c) Utarbeiding av standard graderingsskjema, instruksjonsmateriale og rettledning for dojo-etikette.

            d) Regelmessige besøk som instruktører på klubb- og treningsleirer i NAFs medlemsklubber.

            e) Oppfølging av det instruksjonsansvaret som klubbinstruktørene har for klubbens treningsopplegg og tekniske standard.

8.4.     Teknisk komités sammensetning og ansvarsfordeling:

            a) Teknisk komité ledes etter et senioritetsprinsipp basert på Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters vedtekter og godkjennelse. Lederen har ansvar for at komiteens arbeid er i samsvar med Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters vedtekter, NAFs vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

            b) De øvrige medlemmer utnevnes av komiteen selv. Medlemmer med 4. dan eller høyere kan utnevnes til Shidoin og medlemmer med 2. og 3. Dan til Fukushidoin. Utnevnelsene innrapporteres til Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

            c) Komiteen velger en sekretær blant medlemmene. Sekretær har ansvaret for komiteens arbeidsdokumenter, for arkivhold og for utarbeidelse av årsrapport til styret og årsmøtet. Arbeidsdokumenter med relevans for instruksjon og gradering sendes til styret og klubbene. Andre vedtak og dokumenter sendes til styret.

            d) Teknisk komités øvrige medlemmer får delegert ansvar og oppgaver mht. de funksjoner komiteen har. Dette kan også gjelde spesielle oppgaver knyttet til seminarer, opplæring, kontakt med klubbene, etc.

            e) Hvert komitémedlem har myndighet og plikt til å ta avgjørelser som er delegert og nødvendige for å utføre sine respektive arbeidsoppgaver. Alle i komiteen står gjensidig og kollektivt ansvarlig for å sikre at virksomheten er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

8.5.     Komiteen holder møter så ofte som arbeidsbyrden tilsier det, men minst to ganger årlig. Beslutning om møte gjøres av leder eller et flertall av komiteens medlemmer.

8.6.     Komiteen er beslutningsdyktig når to tredjedeler av medlemmene er til stede eller deltar i forhandlingene ved telefonmøte, eller dersom avstemming foregår per post eller e-post. Foruten spørsmål knyttet til graderinger og direkte tekniske spørsmål er vedtak gyldig ved simpelt flertall. Ved stemmegivning har hvert deltakende medlem en stemme, men ved stemmelikhet har leder avgjørende stemme.

8.7.     Teknisk komité kan utvides ved innstilling fra et av medlemmene og godkjenning fra minimum to tredjedeler av samlet komité. Ved samme prosedyre kan et medlem i Teknisk komité miste sin posisjon som Shidoin eller Fukushidoin dersom han/hun ikke ivaretar sitt ansvar i samsvar med de betingelser § 5, 8 og 9 stiller eller dersom han eller hun ikke lengre er aktiv som instruktør.

8.8.     Dersom forbundets størrelse eller instruksjonsmessige arbeidsoppgaver tilsier det, kan Teknisk komité opprette en egen 
instruksjonskomité eller et Dan-forum bestående av høyt graderte medlemmer.


Artikkel 9 – GRADERINGER


9.1.     Teknisk komité har ansvar for all gradering som skjer i NAFs regi i Norge.

9.2.     NAFs graderingsmyndighet er i henhold til Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters vedtekter bestemt av den grad som innehas av leder av Teknisk komité.

9.3.     Graderinger gis til medlemmer i NAF med gyldig medlemsbok og kan i særskilte tilfeller gis til gjester med skriftlig tillatelse fra sine respektive forbund.

9.4.     Regler, prosedyrer og bedømmelse skal følge de retningslinjer og den standard som er utarbeidet og vedtatt av NAF. Gradering med besøkende instruktører må godkjennes av Teknisk komité og foretas i samsvar med disse prosedyrer.

9.5.     NAF har ansvar for at det arrangeres graderinger minimum to ganger årlig på sommerleir og andre større leire. I tillegg til dette kan det arrangeres graderinger på klubbleire når et medlem av Teknisk komité deltar eller når klubbens høyst graderte er delegert graderingsmyndighet fra Teknisk komité.

9.6.     Medlemmer av NAF som ønsker å gradere seg i utlandet, må klarere dette med klubbinstruktøren og Teknisk komité.

9.7.     NAF godkjenner ikke graderinger gitt av instruktører som ikke er tilsluttet og godkjent av Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters.

9.8.     Ved gradering skal det leveres inn skriftlig søknadsskjema godkjent av klubbinstruktøren, samt gyldig medlemsbok.


Artikkel 10 – MEDLEMSKLUBBENE


10.1.    Klubbens styre bør bestå av leder/klubbansvarlig, sekretær/informasjonsansvarlig, kasserer/økonomiansvarlig. I tillegg kan det velges styremedlemmer og varamedlemmer etter behov.

10.2.    Klubbstyrets medlemmer velges av årsmøtet til klubben. Kandidatene må være 
medlemmer av NAF.

10.3.    Klubbstyret har ansvaret for den organisatoriske og administrative driften av 
klubben, jfr. § 5, pkt. A. Ansvaret inkluderer arrangering av treningsleirer samt tilrettelegging for den teknisk ansvarliges ansvarsområde slik det er definert og delegert av Teknisk komité.

10.4.    Klubbstyrets arbeids- og ansvarsfordeling:

    1)     Klubbens leder representerer klubben med det formål å fremme forbundets målsetninger iflg. § 4. Lederen har ansvar for at styrets arbeid er i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter.

    2)     Klubbens sekretær har ansvaret for føring av styrets møtereferater, for årsrapport og for klubbens interne og eksterne informasjon og kommunikasjon.

    3)     Klubbens kasserer har ansvaret for føring av regnskap og at betaling av kontingenter og avgifter til NAF skjer i samsvar med vedtatte prosedyrer og frister.

    4)     Hver av disse faste styremedlemmer har myndighet og plikt til å ta avgjørelser som er delegert og nødvendige for å utføre sine respektive arbeidsoppgaver. Alle i klubbstyret står gjensidig og kollektivt ansvarlig for å sikre at virksomheten er i samsvar med forbundets og klubbens vedtekter, årsmøtevedtak og styrende dokumenter. Styrets medlemmer er kollektivt ansvarlige for klubbens økonomi.

    5)     Klubbens eventuelle styremedlemmer kan ha ansvar for å utføre spesielle oppgaver (klubbleir, sosiale arrangementer etc.) eller generelt arbeid som sorterer inn under klubben og styrets arbeidsområde. Dersom leder, kasserer eller sekretær i kortere eller lengre tid er forhindret fra å utføre sine arbeidsoppgaver, bør en av styrets medlemmer utpekes til midlertidig ansvarlig.

10.5.    Klubbinstruktøren (normalt den høyst graderte) har normalt det øverste ansvar for opplegg for trening og instruksjon. Klubbinstruktøren er Teknisk komités “forlengete arm” på klubbnivå og har ansvar for å videreføre og ivareta de funksjoner og oppgaver som Teknisk komité har i NAF. Klubbinstruktøren kan bistå instruktør fra Teknisk komité ved gradering. Klubbinstruktøren kan eventuelt ivareta et 
nærmere definert og delegert graderingsansvar (jfr. § 9, pkt. 5) for de lavere kyu-grader.

10.6.    Klubbstyret lager selv regler og prosedyrer for styrets arbeid og er ansvarlig for at virksomheten i klubben er i samsvar med god foreningsskikk.

10.7.    Klubben bør sørge for at kontaktinformasjon og informasjon om leirarrangementer er oppdatert på NAFs hjemmeside www.aikido.no  


Artikkel 11 – INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON


11.1.    Styret har ansvar for å ivareta forbundets behov for aktuell og oppdatert informasjon og kommunikasjon både internt og eksternt.

11.2.    Styret bør sørge for at klubber og medlemmer blir oppdatert mht. informasjon om NAFs struktur og funksjoner sentralt og lokalt, styrende organer/institusjoner og dokumenter, arrangementer, klubbenes leirer og invitasjoner til treningssamlinger.

11.3.    Informasjonen innbefatter aktuell informasjon fra Aikikai Foundation – World Aikido Headquarters og International Aikido Federation (I.A.F.) og fra andre forbund i inn- og utland om viktige arrangementer og leirer.


Artikkel 12 – INNTEKTER OG UTGIFTER


12.1.    NAF er en ideell og kulturell organisasjon som baserer sin virksomhet på ideell og frivillig innsats fra medlemmene.

12.2.    Forbundet får sine inntekter fra kontingenter fra klubber (pr. år) og medlemmer (pr. halvår) samt avgifter ved gradering.
I tillegg kan det komme inntekter fra nasjonale kurs, leire og treningssamlinger samt bidrag fra offentlig og privat hold.

12.3.    NAFs utgifter gjelder reiseutgifter i forbindelse med styremøter, kostnader ved nasjonale leirer og kurser, godtgjørelse og opphold til inviterte instruktører, administrasjonsutgifter og evt. honorar til personer med spesielle oppgaver.

12.4     Etter søknad kan det gis underskuddsgaranti til medlemsklubber i forbindelse med leirarrangementer. 

12.5.    Regnskaps- og budsjettåret følger kalenderåret.

12.6.    Revidert regnskap og budsjett for neste år skal framlegges av forbundets styre på Årsmøtet.


Artikkel 13 – VARIGHET OG FORBUNDSÅR


13.1.    NAFs varighet er ubegrenset.

13.2.    Forbundsåret defineres av perioden mellom forbundets årsmøter.


Artikkel 14 – ÅRSMELDING


14.1.    NAF skal utarbeide årsmelding som informerer om arbeid og aktiviteter i forbundsåret.

14.2.    Melding om arbeidet i Teknisk komité følger med som vedlegg til årsmeldingen.

14.3.    I tillegg til årsmelding og regnskap framlegges det budsjett for inneværende budsjettår.

14.4.    Styrets årsmelding med vedlegg fra Teknisk komité, revidert regnskap og budsjett sendes representantene til årsmøtet som sakspapirer jfr. § 6.19


Artikkel 15 – ENDRING AV VEDTEKTER

15.1.    Endring av vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

15.2.    Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall samtidig som vedtaket har midlertidig gyldighet fram til neste ordinære eller ekstraordinære årsmøte.

15.3.    Endelig og gyldig vedtak om vedtektsendring skjer på det påfølgende ordinære eller ekstraordinære årsmøte som holdes minimum ett år etter at forslaget er fremmet.

15.4.    Med unntak av Artikkel 5, pkt. 4 som gjelder den særskilte bemyndigelse som Teknisk komité har fra Hombu Dojo, kan alle vedtekter gjøres til gjenstand for vedtektsendring på Årsmøtet.


Artikkel 16 – OPPLØSNING


16.1.    Ved forslag om oppløsning av forbundet, kreves det 3/4 flertall på årsmøtet.

16.2.    Evt. overskytende verdier kan gå til et formål som fremmer aikido i Norge. Ved oppløsning skal NAF sine aktiva primært overføres til medlemsklubbene i forhold til medlemsantall og aktiv virksomhet.

16.3.    NAFs årsmøte beslutter hvordan en avvikling av forbundets virksomhet skal skje.