NAF Online dojo!

NAF har i samarbeid med flere av våre medlemsklubber gleden av å presentere et variert online treningstilbud! Tilbudet er gratis og åpent for alle – enten du trener i en aikidoklubb i dag eller bare er nysgjerrig. Inviter gjerne med en venn! I vår online dojo vil du finne erfarne instruktører som veileder deg med oppvarming/tøyeøvelser, individuelle aikidoøvelser, ukemi (fallteknikk), våpentrening (jo/bokken), pusteteknikker, ki-øvelser, meditasjon og mer!

(for English, scroll down!)

Oppdatering pr 1.10.2020: online undervisning er instilt

For å følge en økt online har vi følgende anbefalinger:

 • Logg på i god tid. Du kan benytte Zoom gratis via app eller browser, bare klikk på linken for økten du vil følge. Du finner informasjon om passord i kalenderen der det kreves.
 • Sørg for at kamera og mikrofon fungerer. Du må ikke ha dem på under treningen, men det er hyggelig å se folk!
 • Bruk gjerne stor skjerm. Du ser best om du bruker PC eller TV-skjerm, men mobil er også ok.
 • Sørg for litt plass rundt deg. Ha et par kvadratmeter, gjerne med yogamatte eller annet egnet underlag.
 • Følg etikette som om du er i en dojo. Øktene starter og slutter med et bukk som en vanlig trening. Bruk gjerne din keikogi og vær tilstede hele økten.
 • Hold oversikt over dine egne treninger. NAFs tekniske komité anbefaler at du holder oversikt over økter du er med på og din egen utvikling.

Kalender med samlet oversikt finner du i menyen under “online trening” eller direkte lenke her: https://l.aikido.no/online-trening/

I kalenderen finner du både faste og enkeltstående timer, med informasjon om tema og link til Zoom-rom hvor treningen foregår. I dag har vi følgende faste tilbud:

 • NAF teknisk komité tilbyr treninger på mandag, onsdag og fredag i Aikido Uchi Dojo https://www.facebook.com/AikidoUchiDojo/
 • JuShinKan i Stavanger åpner sine dojo-treninger for barn torsdager, og for voksne mandag og torsdag på engelsk:  https://stavangeraikido.wordpress.com/schedule/
 • Fudoshinkan Hadeland og Hamar tilbyr Aikido Restorative Practice i sin «virtual dojo» tirsdag, onsdag, torsdag og søndag: https://www.facebook.com/VirtualDojoFudoshinkan/ & er vert for TK-trening på onsdager
 • Sentrum Aikido ønsker velkommen til aikido torsdager.
 • Reimeikan Aikido Tromsø tilbyr Kashima trening på tirsdager & er vert for TK-trening på fredager
 • Tenshinkan Aikido Oslo offers classes for Juniors on Mondays & er vert for TK-trening på mandager

Er du instruktør, og ønsker å bidra med å holde en eller flere økter med et aikidorelatert tema? Gi beskjed til styret på naf@aikido.no så legger vi deg inn i kalenderen! Om du ikke har egen Zoom-konto, kan du benytte NAF sin.

For «live» utøvelse av idrettsaktivitet vil vi vise til de fellesidrettslige anbefalingene som Norges Idrettsforbund har utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet og til retningslinjer fra NKF: https://kampsport.no/forbund/retningslinjer-for-kampsport-trening-i-korona-perioden.

———ENGLISH———

Update pr 1. oct. 2020: online classes are discontinued

NAF, in collaboration with several of our member clubs, is pleased to present a diverse online training program! The offer is free and open to everyone – whether you are training in an aikido club today or just curious. Feel free to invite with a friend! In our online dojo you will find experienced instructors who guide you with warmups / stretching exercises, individual aikido exercises, ukemi (receiving technique & falling techniques), weapon practice (jo / bokken), breathing techniques, qi gong / chi king, meditation, yoga and more on Zoom!  Free and open to everyone, regardless of prior knowledge!

To follow a session online, we have the following recommendations:

 • Sign in well in advance. You can use Zoom for free via the app or browser, just click on the link for the session you want to follow. Password can be found in the calendar where required.
 • Make sure the camera and microphone are working. It’s possible to join without, but it’s nice to see who’s in!
 • Use a large screen. Works best if you use a PC or a TV screen, but mobile will work too.
 • Make some space around you. Have a few square meters, preferably with yoga mat or other.
 • Follow etiquette as if you are in a dojo. The practice starts and ends with a bow as in a regular practice. Feel free to use your keikogi and please stay throughout the practice.
 • Keep track of your own practice days. The NAF Technical Committee recommends that you keep track of the sessions you are participating in and of your own development.

The calendar with all the online practices can be found in the menu to the left under “online trening” or follow this direct link: https://l.aikido.no/online-trening/

In the calendar you will find both regular and one-off practices, with information on the theme and link to the Zoom meeting where the practice takes place. Today we have the following regular practices:

 • NAF Technical Committee offers practice on mondays, wednesdays and fridays in the Aikido Uchi Dojo (dojo at home) https://www.facebook.com/AikidoUchiDojo/
 • JuShinKan in Stavanger opens for children Thursdays, and has adult training sessions in English Mondays and Thursdays: https://stavangeraikido.wordpress.com/schedule/
 • Fudoshinkan Hadeland and Hamar offer Aikido Restorative Practice in its “virtual dojo” Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday: https://www.facebook.com/VirtualDojoFudoshinkan/ & hosts the TC-practice on Wednesdays
 • Sentrum Aikido welcomes to adult Aikido practice on Thursdays
 • Reimeikan Aikido Tromsø offers Kashima on Tuesdays & hosts the TC-practice on Fridays
 • Tenshinkan Aikido Oslo offers classes for Juniors on Mondays & hosts the TC-practice on Mondays

Are you an instructor and would like to help hold one or more sessions with an aikido-related theme? Notify the board of directors at naf@aikido.no and we will put you in the calendar! If you do not have your own Zoom account, you can use NAFs.

For “live” pursuit of sports activities, we will refer to the joint sports recommendations that the Norwegian Sports Association has prepared in consultation with the Health Ministry (Helsedirektoratet): https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet and the recommendations from the Martial Arts Federation (Kampsportforbundet, NKF): https://kampsport.no/forbund/retningslinjer-for-kampsport-trening-i-korona-perioden.  (Both websites are in Norwegian).

“One does not need buildings, money, power, or status to practice the Art of Peace. Heaven is right where you are standing, and that is the place to train.” – Morihei Ueshiba

Share on Facebook