NAF har ansvar for at det arrangeres graderinger minimum to ganger årlig på sommerleir og andre større leire. I tillegg til dette kan det arrangeres graderinger på klubbleire når et medlem av Teknisk komité deltar eller når klubbens høyst graderte er delegert graderingsmyndighet fra Teknisk komité.

Ved gradering skal det leveres inn skriftlig søknadsskjema godkjent av klubbinstruktøren, samt gyldig medlemsbok.

Shidoin samt senior medlemmer i GK med Godan eller mere kan gi Kyugrader opp til og med 1. Kyu på seminarer og klubbgraderinger. Fukushidoin kan tilsvarende gi Kyugrader opp til og med 3. Kyu. 

På seminarer og klubbgraderinger skal det normalt være en Shidoin eller Fukushidoin fra en ekstern klubb til stede for å kunne gi graderinger opp til henholdsvis 1. eller 3. Kyu. (Det kan gis unntak fra denne regelen når forholdene ikke muliggjør ekstern representasjon). 

Det er å foretrekke at høyere Kyugrader (3. – 1. Kyu) tas på leire der det også gis Dangraderinger, men det er ikke et absolutt krav. Lavere Kyugrader (6. – 4. Kyu) tas fortrinnsvis på lokale arrangementer.