TEKNISKE FORSKRIFTER FOR NORGES AIKIDOFORBUND 

Teknisk komité  

Teknisk komité (TK) er NAFs øverste faglige organ og arbeidsutvalg. TK har selv ansvar for vurdering  og oppnevning av nye medlemmer i komiteen, jfr. paragraf 8.4 i NAFs vedtekter. TK har lagt til rette  for en åpen og transparent prosess for egen sammensetning, med 1. maimøtet som viktigste arena  for dette. 

Komiteen kan ha fem eller flere medlemmer avhengig av arbeidsmengde, utviklingen i NAFs  medlemstall og ambisjoner, økonomi, internasjonale forpliktelser, etc. Antallet innstilles av  eksisterende komité og godkjennes av 1. maimøtet. TK har i likhet med NAF-styret maksimalt fem  stemmer på årsmøtet . 2 

Valgte TK-medlemmer vil normalt sitte i seks år. TK legger til rette for en jevn rullering slik at to nye  medlemmer kan velges inn hvert annet år i partallsår. Utnevnelse til forbundets øverste tekniske  organ gjøres etter en faglig kvalifiseringsprosess. Aktuelle kandidater er høyt graderte NAF-utøvere  med minimum nidan (2. dan) i to år som trener og instruerer mye, som viser stor faglig og pedagogisk  interesse for aikido og som ønsker å bidra til å utvikle forbundets instruksjonskapasitet og -kvalitet.  NAF-klubber og TK kan spille inn forslag til kandidater i partallsår; fristen er normalt 1. april. TK medlemmer som har fungert i en seksårsperiode kan innstilles på nytt og gjenvelges.  

TK forbereder en prioritert og faglig begrunnet innstilling av medlemmer til instruktørmøte. Etter en  presentasjon av kandidatene og en drøfting av hva som er TKs oppgaver og behov for kompetanse,  gjennomføres en stemmegivning der alle tilstedeværende shidoin, fukushidoin og medlemmer av TK/ GK har en stemme hver. 

Nyvalgte TK-medlemmer trer formelt inn i komiteen ved neste årsmøte. 

Shidoin og fukushidoin3 

Norges Aikidoforbund (NAF) er av Aikikai Hombu Dojo gitt rettigheter til å oppnevne nasjonale  instruktører – shidoin – og viseinstruktører – fukushidoin. Titlene skal i henhold til Aikikai gis til de  mest aktive, høyt graderte instruktørene som tar et stort ansvar for klubbinstruksjon og/eller  instruerer regelmessig på nasjonale og/eller internasjonale seminarer.  

Shidointittelen vil kunne tildeles NAF-utøvere som har vært yondan (4. dan) i minimum to år og som  er hovedinstruktør i egen klubb med medlemskap i NAF. Shidoin kan også gis til utøvere som har vært  yondan i minst to år og som holder seminarer utenfor egen klubb minst én gang årlig i Norge eller  internasjonalt, uavhengig av om de er hovedinstruktør i egen klubb eller ikke.  

Fukushidointittelen vil kunne tildeles utøvere som har vært nidan (2. dan) i minimum to år og som  er hovedinstruktør i egen klubb med medlemskap i NAF. Som over, kan fukushidoin i tillegg gis til  

utøvere som har vært nidan i minst to år og holder seminar utenfor egen klubb minst én gang årlig i  Norge eller internasjonalt, uavhengig av om de er hovedinstruktør i egen klubb eller ikke.  

For utøvere med høy grad fra Aikikai Hombu Dojo, som kommer fra et annet Aikikai forbund i Norge  eller i utlandet og blir medlem i NAF, vil titlene kunne gis etter minimum to års medlemskap i  forbundet etter de samme kriteriene som over.  

Titlene shidoin og fukushidoin skal i henhold til Aikikai Hombu Dojo kun gis til aktive instruktører.  Titlene vil fornyes annet hvert år gitt at kravene oppfylles. I partallsår vil det sendes en utlysning til  klubbene der instruktører som kvalifiserer til oppnevnelse anmodes om å søke, enten ved at klubben  søker eller ved at kandidaten selv søker direkte. Normalt vil søknadsfrist være 1. april. Avgjørelse tas  av TK og presenteres til instruktørmøte. Tildeling og effektuering skjer på NAFs påfølgende årsmøte.  Sertifikatet vil ha en varighet frem til årsmøtet to år senere, da det gis nye tildelinger og da de gamle  tildelingene videreføres eller avsluttes.  

Utdelingen forutsetter gjennomføring av et eget kurs for shidoin og fukushidoin. Dette kurset vil  holdes av TK, fysisk eller digitalt. På sikt er det en ambisjon at kurset holdes mellom instruktørmøte og  sommerleiren, slik at det er gjennomført og godkjent før selve tildelingen skjer.  

Dan- og kyugraderinger  

NAF er av Aikikai Hombu Dojo gitt rettigheter til å utstede dan- og kyugraderinger i Norge.  

Dangraderinger utøves av NAFs graderingskomité (GK). I tillegg til medlemmene av TK, vil GK bestå av  NAF-instruktører med tittelen shidoin, samt øvrige seniorer med godan (5. dan) eller høyere som har  mer enn to års medlemskap i NAF – uavhengig om de har tittelen shidoin eller ikke.  

Leder i GK er normalt forbundets høyeste graderte utøver. I NAFs tilfelle har leder signeringsrett opp  til 4. dan, med rett til å anbefale graderinger opp til 6. dan.  

Dangraderinger utføres på faste leire i Norge, for tiden nyttårsleiren i Oslo, vinterleiren i Tromsø,  sommerleiren på Brandbu og høstleiren i Bergen. TK kan unntaksvis tilrettelegge for andre  dangraderinger på spesielle arrangementer der det er naturlig og ønskelig.  

Når det arrangeres en dangradering vil leder kunne danne en stedlig graderingskomite med et utvalg  fra tilstedeværende medlemmer av GK. Medlemmer av TK samt de høyest graderte GK-medlemmene  prioriteres. Det skal minimum være to medlemmer fra GK til stede på en dangradering. Unntak kan  kun gjøres ved sykdom eller andre uforutsette hendelser.  

TK fungerer som sekretariat for GK, og graderingsdokumentene sendes inn til Aikikai Hombu Dojo via  sekretær i TK.  

Fukushidoin, shidoin samt medlemmer i GK kan gi kyugrader opp til og  med 1. kyu på seminarer og klubbarrangementer.  

Det er anbefalt at høyere kyugraderinger (3. – 1. kyu) gjennomføres på et av de større seminarene,  men det er ikke et absolutt krav. Lavere kyugraderinger (6. – 4. kyu) skal fortrinnsvis gjennomføres på  lokale klubbarrangementer.  

På klubbgraderinger holdt av en fukushidoin, der det gjennomføres høyere kyugraderinger (3. – 1.  kyu), skal det normalt være en shidoin fra en ekstern klubb eller et medlem av TK til stede. TK kan gi  unntak fra denne regelen på forespørsel fra klubbens fukushidoin.


Norges Aikidoforbund v/teknisk komité (TK) innførte fra juli 2018 en ny ordning for oppnevning av shidoin og 1 fukushidoin, for oppnevning av medlemmer i graderingskomiteen (GK) og for opptak av nye medlemmer til TK.  Etter en prøveordning på fire år ble ordningen evaluert og justert. Det reviderte regimet blir implementert fra  årsmøtet 2022.  

Et TK-medlem med stemmerett på årsmøtet kan ikke samtidig ha stemmerett for egen klubb. 2 

Titlene shihan, shidoin og fukushidoin brukes i formelle sammenhenger (på plakater/invitasjoner, ved skriftlig 3 og muntlig presentasjon av instruktøren, etc.), de brukes normalt ikke ved personlig tiltale.