Norges Aikidoforbunds årsmøte er beskrevet i statuttene i artikkel 6. Under finner du en generell beskrivelse av årsmøtet og hva du kan forvente.

Årsmøtet er forbundets høyeste organ og avholdes normalt én gang i året. I tillegg kan det holdes et ekstraordinært møte dersom det er særskilte grunner til det, som f.eks. dersom et tema er stort nok til at det krever et eget møte. 

Alle medlemmer i Norges Aikidoforbund er velkommen på årsmøte, og det er ønskelig at så mange som mulig deltar. Alle medlemmene har talerett, men hver klubb kan stille med 1-4 representanter som vil ha stemmerett. Antall representanter hver klubb får er avhengig av hvor mange medlemmer en klubb har. 

Hvorfor er det viktig å delta?

Aktiv deltakelse og engasjement er en viktig nøkkel til demokrati. Årsmøtet beslutter de endringer som er nødvendig for å sikre en god drift av Norges Aikidoforbund. Dette er forbundets øverste organ, der medlemmenes stemmer blir hørt og beslutninger tas om forbundets fremtid. På årsmøtet velger man styrerepresentanter og det valgte styret jobber for at medlemmenes interesser skal bli ivaretatt på best mulig måte mellom årsmøtene. Styret finner inspirasjon igjen i aktiv deltagelse fra medlemmene i forbundet.

Melde inn sak til årsmøte

Hvis man har saker man ønsker skal tas opp av årsmøtet har medlemsklubbene mulighet til å melde inn saker. Husk da et saker må sendes til styret i god tid for at saken skal kunne være med i agendaen til årsmøteinnkallingen. Da papirene skal være ute senest tre uker før årsmøtet, og styret har av vane møte én gang i måneden, er god praksis to måneder før årsmøtet.

Hvordan gjennomføres årsmøtet

Normalt sett gjennomføres årsmøtet fysisk på NAFs årlige sommerleir. Ved særskilt behov, som under Covid-19, gjennomfører man årsmøtet digitalt. Møtelink blir sendt ut sammen med innkallingen tre uker før ordinært årsmøte.

Hvor kan jeg finne referater og innkallinger?

Innkalling til årsmøtet blir sendt ut minimum tre uker før årsmøtet skal avholdes. 

Referatene finner du i vårt felles arkiv under referater.

Hvor mange delegater får klubben min?

En klubb får kun delegater hvis klubbens årsavgift er betalt før årsmøtet. Kun medlemsklubber har delegater med stemmerett, men enkeltmedlemmer i NAF har talerett. 

Hvor mange stemmeberettigede delegater en klubb kan ha på årsmøtet, kan du finne under punkt 6.9. i Statuttene.